Karl-Erik Tallmo,
artiklar/articles

Får ej kopieras utan författarens medgivande. Copyright © Karl-Erik Tallmo

Dagens Forskning nr 13, 23-24/6 2003

Fritt fram anklaga Rylander för fusk

Förtalsdom i Rylanderaffären ogiltigförklarad i HD

Den s.k. Rylanderaffären i Genève har tagit en ny vändning. Högsta domstolen har ogiltigförklarat den tidigare förtalsdomen mot Jean-Charles Rielle och Pascal Diethelm från antirökorganisationerna CIPRET och Oxygenève.

Professorn i miljömedicin Ragnar Rylander, som verkat i både Göteborg och Genève, har anklagats av Rielle och Diethelm för att ha varit hemlig konsult åt Philip Morris i 30 år och för att hans forskning vid institutionen för miljömedicin i Genève om rökningens medicinska effekter varit skräddarsydd åt denna finansiär.

Två instanser har fällt Diethelm och Rielle för förtal, dock på allt färre punkter. Den enda punkt som återstod efter domen i andra instans i januari i år var den om att Rylander varit ansvarig för "ett forskningsfusk utan motstycke".

Högsta domstolen (Tribunal fédéral) i Genève underkänner nu januaridomen och anser den "obegriplig" och därmed "godtycklig" (arbitraire). När det gäller anklagelsen om forskningsfusk står det i domen:

"Rätten [i förra instansen] förklarar inte heller varför formuleringen 'vetenskapsfusk utan motstycke' är överdriven [...] I synnerhet orden 'utan motstycke' understryker det ovanliga och allvarliga, ur vetenskaplig synpunkt, i det beteende som här kritiseras."

Högsta domstolen konstaterar också att "manipulation av data" i en studie eller "underlåtenhet att redovisa en intressekonflikt" innebär vetenskapsfusk enligt de riktlinjer som den schweiziska medicinvetenskapliga akademin (ASSM) utarbetat. Domstolen skriver också:

"... de konkreta fakta som framlagts i rätten [i förra instansen] avslöjar ett vetenskapligt inkorrekt beteende och kan sålunda klart betraktas som fusk [laissent par conséquent clairement envisager une fraude]."

Högsta domstolen har inte tagit ställning till någon ny bevisning, utan bedömer bara hur den tidigare instansen har resonerat. I domen i januari hade en ny punkt tillkommit som inte fanns i det ursprungliga åtalet, att de dömda skulle ha påstått att professor Rylanders hela karriär varit "ett enda stort bedrägeri". Men det hade man aldrig hävdat, säger Pascal Diethelm:

— Vi sade t.o.m. motsatsen: han var värdefull för Philip Morris, eftersom han bedrev forskning av hög kvalitet utanför tobaksområdet.

Högsta domstolen skriver nu i sin dom:

"Rätten [i förra instansen] redovisar inte hur man kom fram till slutsatsen att de överklagandes påstående avsåg respondentens hela karriär. De överklagandes pressmeddelande [...] brännmärker dock särskilt respondentens dolda band till tobaksindustrin och hans manipulation av en databas gällande en studie om barns passiva rökning, just de uppgifter som rätten accepterat som sanna."

— De båda antitobaksfanatikerna har med ett uppbåd av diverse klipp ur korrespondens som passar, mobiliserande av vittnen som i ett par avseenden vittnat falskt och en massiv internet- och presskampanj övertygat domstolen om att jag begått fel, säger Ragnar Rylander om den nya domen.

Menar du att domstolen låtit sig manipuleras?

— Domstolens bedömning är inte rättvis, säger Ragnar Rylander. Jag kommer att påtala detta i skrivelse och om nödvändigt ta det till Europadomstolen.

Den tidigare instansen, appellationsdomstolen i Genève, måste nu revidera sitt domslut i enlighet med Högsta domstolens utslag. Säkerligen återstår många turer i Rylanderaffären. Rielle och Diethelm överväger att själva stämma Rylander för att få ut skadestånd. Dessutom väntar man på universitetets nya undersökning av Rylanders förehavanden.

Staffan Edén, dekanus vid medicinska fakulteten i Göteborg, låter meddela att universitetet i nuläget inte planerar någon undersökning av det slag som pågår i Genève. Man vill heller inte kommentera Genèvedomstolens uppfattning att Rylanders beteende varit "vetenskapligt inkorrekt" och att det sålunda kan "klart betraktas som fusk".

Göteborgs universitets internrevision gjorde år 2000 en mindre "utredning", som omfattar en enda sida för att fastställa att studien "Children's Infections and Environmental Agents", som Philip Morris betalade 81 000 dollar för, utfördes i Genève och inte i Göteborg.

Karl-Erik Tallmo


Fakta Rylanderaffären

29 mars 2001. Antirökorganisationerna Oxygenève och CIPRET publicerar pressmeddelandet "Geneve, plattform för ett vetenskapsfusk utan motstycke", där man särskilt pekar på Ragnar Rylanders förbindelser med tobaksindustrin och kräver att Genèves universitet utreder saken.
30 mars 2001. Universitetets rektorat inleder en undersökning.
20 april 2001. Ragnar Rylander stämmer Pascal Diethelm och Jean-Charles Rielle från de båda antirökorganisationerna för förtal på tre punkter: för påståendet att Rylander skulle varit hemligt anställd av tobaksindustrin, att han var en av de högst betalda och att han var ansvarig för ett vetenskapsfusk utan motstycke.
29 juni 2001-24 maj 2002. Rättegången i första instans. Diethelm och Rielle försöker bevisa att deras anklagelser är riktiga och alltså inte utgör förtal.
6 november 2001. Genèves universitet lägger fram sin undersökning: Det sammanhang Rylander forskat i förefaller inte "i alla avseenden oskyldigt".
24 maj 2002. Domen i första instans: De åtalade får rätt i att Rylander varit hemligt anställd, men inte i att han skulle ha varit bland de högst betalda konsulterna eller att vetenskapsfusk förekommit. Rielle och Diethelm döms för förtal att böta 4000 CHF var men överklagar.
September 2002. Universitetet i Genève fortsätter undersökningen i ljuset av nya fakta från rättegången. Man säger sig (20 dec.) t.o.m vilja omvärdera professor Rylanders forskningsresultat om så krävs.
13 januari 2003. Appellationsdomstolen i Genève fastställer den tidigare förtalsdomen. Dock har de tre åtalspunkterna nu blivit en, den om vetenskapsfusk utan motstycke. Bötessumman sänks till 1000 CHF. Svarandesidan anses ha bevisat att Rylander var bland de högst betalda. De dömda överklagar igen.
17 april 2003 (publicerad 28 maj). Högsta domstolen ogiltigförklarar domen från januari, då den anses "obegriplig" och "godtycklig".


Läs även "Het strid om ny tobaksstudie".

Not: Mitt ursprungliga förslag till rubrik var inte "Fritt fram anklaga Rylander för fusk", vilket jag tycker är missvisande. Min rubrik var den mera neutrala "Förtalsdomen i Rylanderaffären ogiltigförklarad"./KET


[Tillbaka till Artikelindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]