Välkommen till
Sigrid Tallmos hemsida


Jag är pensionerad skolsköterska och har ägnat en stor del av mitt liv åt debatt i hälso- och sjukvårdsfrågor i press, radio och TV. Nu fortsätter jag på Internet. Här nere kan du läsa om min bok från 1978 som jag nu arbetar om för en ny upplaga.
 
  

”Nubbhålet” var det enda utrymme på varje skola som jag helt förfogade över under mina 27 år som skolsköterska. Till det återvände jag år efter år och satte i den nubb som mätstickan skulle hänga på när jag mätte och vägde eleverna. Så småningom upptäckte jag hur de små händelserna kring nubbhålet hade samband med vad som hände ute i samhället, ja t.o.m. i världen. (Boken "Nubbhålet", Författarförlaget, 1978)

 


 
Några provkapitel ur boken ”Nubbhålet”:

 
Varför en ny upplaga?

I den ursprungliga boken "Nubbhålet", som kom ut 1978 i serien "Liv i Sverige", berättade jag om mina erfarenheter som skolsköterska under 27 år. Dessutom tog jag upp en del privata upplevelser, som jag tror kan betrakatas som allmängiltiga, inte minst i ljuset av maktfullkomlighet och onödig byråkrati, som mina berättelser ofta handlar om.

Allt detta syftar bl.a. till att visa hur händelser direkt eller indirekt hänger samman och att ge en bild av hur samhället har fungerat med avseende på exv. sjuk- och hälsovård skolan, arbetslivet o.s.v. I den nu omarbetade upplagan följer jag i ett tillägg upp händelseutvecklingen och konstaterar att många av de svåraste problemen, som beskrevs för 20 år sedan i "Nubbhålet", kvarstår och t.o.m. har förvärrats och tillhör de för samhället i dag mest brännande frågorna.

Uppföljningen blir samtidigt en tillbakablick, och vi kan se åt vilket håll vi varit på väg under de år som gått och vad som delvis lett oss in i den nuvarande krisen. En av förklaringarna visar sig vara att våra beslutsfattare och övriga ansvariga många gånger inte ens har velat erkänna de uppenbara problem som funnits och följaktligen inte heller betydelsen av förebyggande åtgärder. Se exv. kapitlet "Rektorer protesterar" som handlar om hur skolledare i en skrivelse till Skolöverstyrelsen förnekade problem med skolleda, skolk, disciplinsvårigheter narkotikamissbruk m.m., som anmälts i Skolhälsovårdens årsberättelse för läsåret 1968/69. I dag kan ingen skolledare förneka att dessa problem finns.

När jag nu tänker tillbaka på vad jag har berättat om i "Nubbhålet" ser jag mig själv som myran som krupit omkring bland gräsrötterna och samlat sina strån till stacken, strån som likt pusselbitar kan fogas samman till en helhetsbild, som vi behöver känna till. Särskilt nu i en tid när politikerna tycks vara oförmögna att lösa de svåraste problemen är det gräsrötterna som måste handla. Men det är först när vi direkt ur verkligheten hämtar kunskap om problemen i sin helhet och förstår sammanhangen som vi kan skapa den opinion som politikerna är beroende av för att kunna fatta konstruktiva beslut.

Jag är tacksam för alla synpunkter per e-post (se nedan) från läsare, och särskilt från dem som arbetar i direkt kontakt med dessa problem inom skola, sjuk- och hälsovård.


E-post: (För att jag ska slippa få automatiserad skräppost finns ingen klickbar e-postlänk här utan man måste skriva av adressen manuellt.)