Artiklar och debattinlägg
av Sigrid Tallmo

Artiklarna är förtecknade kronologiskt. Länkar leder till artikeln ifråga i sin helhet. Denna registersida återger även en del kortare citat ur vissa av artiklarna. Här har också medtagits ett par inlägg gjorda i radio och TV. (Föredrag finns på annan plats.)

  Skolsköterskorna, Svenska Dagbladet 9 (möjl. 2) april 1960 (medförf. Karin Carlsson):

"Den nu på 5:e året förekommande polioympningen är ett extraarbete, som förorsakat även övriga sjuksköterskor i öppen vård ett omfattande organisationsarbete, som måste utföras, innan ympningen kan verkställas. Betalningen utgår till den, som utför själva ympningen. I de fall sjuksköterskorna utföra denna, få de hela ersättningen. I övriga fall är intet ordnat för sjuksköterskornas ersättning. SSF meddelar vid förfrågan att medicinalstyrelsen har fastställt, att betalning skall utgå för själva injektionen, men att vi kunna neka att medverka vid allt arbete i samband med polioympningen. Med. styr. har dock ansett det lämpligt att sjuksköterskorna i öppen vård ha hand om detta arbete, var och en på sitt område. Hur blir det, om vi följa SSFs råd? Var får man tag på sjuksköterskor, som göra arbetet gratis?"

  Skolhälsovård i kris, "Hörnartikel" i Dagens Nyheter 11 oktober 1966:

"Jag anser tiden vara mogen för att inrätta särskilda ympningscentraler eller patruller. Denna verksamhet skulle kunna skötas av nu icke yrkesverksamma sjuksköterskor."

  Förslag till obligatoriskt ympningsbevis, Läkartidningen nr 44, 1966

  Kontrollerad vaccination, Hörnartikel i Dagens Nyheter 5 mars 1967

  Försummad skolhälsovård, "Fritt forum", Svenska Dagbladet 25 maj 1967

  Frågor om vaccinationer i skolan, Läkartidningen nr 3, 1967

  Skolhälsovården i kläm, "Fritt forum", Svenska Dagbladet 1 juli 1967

  Låt skoltrötta elever slippa åttonde och nionde skolåren!, "Fritt forum", Svenska Dagbladet 28 november 1967

  Sexualskräck och sexualhets, "Fritt forum", Svenska Dagbladet 19 juli 1968

  Skolhälsovården måste rustas upp, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 26 juli 1968

  Vår syn på sex - en central fråga, Svensk kyrkotidning nr 6, 8-14 februari 1969

  Samverkan i skolan, Nerikes Allehanda/NT 1 oktober 1969

  Dålig registrering av polioympningar, Nerikes Allehanda/NT 10 februari 1970

  Eleven i centrum för vad, Nerikes Allehanda/NT 6 augusti 1970

  Samverkan i skolan, Nerikes Allehanda/NT 1 oktober 1969

  Meningsfull undervisning, Svenska Dagbladet 26 augusti 1970

  Låt lärarna få tystnadsplikt, BARN i hem skola samhälle nr 2, 1970

  Sigrid Tallmo slår tillbaka: Inte svårt räkna ut hur fackstöd blivit, Nerikes Allehanda/NT 13 september 1975

  Många motsägande informationer om tuberkulinproven, Karlskoga-Kuriren 13 september 1975

  Kollegerna har vaknat ..., Karlskoga Tidning 16 september 1975

  Sigrid Tallmo om JO:s beslut, Karlskoga Tidning 13 maj 1976

  Kamp lönar sig, Läkartidningen nr 4, 1979

  Dags för gräsrötter att handla, Dagens Nyheter 26 mars 1986

  Får det verkligen gå till så här?, Pressens Tidning nr 6-7, maj 1989

  Verklighetsfrämmande skola, Dagens Nyheter 29 augusti 1993

  Skoltrötta elever, Dagens Nyheter 8 september 1993

  Hoppfull dagen efter, Dagens Nyheter 17 november 1994

  Varför väljer WHO inte det säkraste poliovaccinet?, Läkartidningen nr 48, 1999


Till startsidan