Vernissage (1979/80) I sitt senaste verk "Människan" hävdar Gud att han skapat det till sin avbild. Nu är ju detta knappast något nytt. I alla tider har man framhållit att konstverket på det ena eller andra sättet är en återspegling av, om inte den skapande konstnären själv, så ändå hans livserfarenhet, eller mera allmänt uttryckt: all konst är realistisk såtillvida att den avspeglar verkligheten mer eller mindre tydligt filtrerad och färgad genom konstnärens hjärna och hand. Utan tvekan är detta konstnärens verkliga tour de force, ett stort upplagt verk med en strukturell mångfald som är i det närmaste omöjlig att överblicka. När man då koncentrerar sig på delarna på bekostnad av helheten, får konstverket så att säga sin metafysiska mening. (Den inre splittring och diversitet mellan de individuella komponenterna som gör sig gällande i deras inbördes relationer, svarar direkt mot den mera linjära perception som betraktaren får när han följer delförloppen.) Verket ingår i en större tablå av såväl figurer, staffage som fond, och det är onekligen fantastiskt att tänka sig att allt detta gjorts på endast sex dagar! Det slarv som med nödvändighet måste bli följden, är egentligen en av verkets fungerande parametrar; ofullkomligheten väcker redan genom sin blotta existens frågan om fullkomligheten, ingen idé föds utan att implicera sin motsats. Man kan inte låta bli att fråga sig hur en så storslagen idé koncipierats. Inspirationskällor? Motiv? Konstnären är här mycket förtegen och man får en känsla av att alla tolkningar är möjliga. Andra kritiker har beskyllt Gud för att ha framställt det största och mest flagranta exemplet på ett stycke l'art pour l'art. Men det är så att säga en invändning som upphäver sig själv. Alla handlingar, skapande som destruktiva, är alltid självrefererande. I vad mått man erkänner det eller inte är en rent filosofisk fråga. Språkets förhållande till konsten är ett annat kärt debattämne som kan appliceras på frågan. Det enda man med säkerhet vet om upprinnelsen till verket är en verbal och begreppsmässig förlaga: In principio erat verbum, i begynnelsen var ordet, men också tanken, ty kontemplationen över det fullbordade verket (på den sjunde dagen), skulle i själva verket inte vara någon återhämtning, utan snarare en del av skapelseprocessen, då verket får sitt elddop inför den mest kritiska av kritiker; skaparen själv. Är nu verket en dagslända? Kommer Gud att bilda skola? Det är förstås för tidigt att svara på. Konstnären har emellertid varit förutseende nog att se till att verket äger en inre dynamik som gör det självförstörande, en direkt motpol till den annars så omhuldade autogenesen. Kan man kanske spåra en liten ironisk udd här? Faktum är, att för den intelligente iakttagaren finns här gott om interna lustigheter, hänsyftningar och parodiska tilltag som redan rönt stor uppskattning och munterhet i demiurgkretsar. Det fordras onekligen en stor konstnär och ett välbalanserat estetiskt sinnelag för att på detta djärva sätt kombinera tragiska och dramatiska element med närmast komiska. Vad övrigt gäller exegetik och uttydning kan man bara ana de stora forskningsfält som öppnar sig. Den ständiga förnyelsen av motsatspar (anima-corpo, maskulinum-femininum, högt-lågt, starkt-svagt, C-dur-a-moll) skapar ständigt nya synteser, nya konstverk i konstverket. Symbolvärlden är den mest komplicerade semiotiska struktur som någonsin har skapats. Ta bara tolkningen av saker som revbenet, regnbågen eller stadsgatornas mönster. Här går också konstnären fri på ett listigt sätt, somligt är ju verkets verk, en spegling av en spegling, och då är konstnären bara igångsättaren av processen. Om detta ska ge något på ett djupare plan krävs uppenbarligen en aktiv publik, inte så att verket är ofärdigt, tvärtom, genom dess självgenererande karaktär fordrar det en uppmärksamhet som verkar nästan omöjlig. Går Gud Över huvudet på den vanlige åskådaren här? Svaret är nog att verket talar på många nivåer. Oavsett bildning kan varje åskådare finna något att identifiera sig med. Och vad gäller forskarna, det vet vi ju vid det här laget; finner de inget, så uppfinner de något. De kommer att vara sysselsatta för oöverskådlig framtid. Vem vet, är det kanske just detta som är det egentliga konstverket, som en gigantisk spin-off-effekt? Nå, underförstått tycks ändå ligga uppmaningen till publiken: Har konstnären offrat sex dagar på att göra verket, kan publiken också offra en vecka på att försöka förstå det. Och det kan man väl som recensent bara instämma i. [cirka 1979-80]


© Karl-Erik Tallmo | Home