crux a-sow crux (for one voice) no 1 crux a-sow crux - - crux crux vim crux - vim sow crux crux - zen zen sow vim - sow a-sow crux - - vim vim zen vim - zen crux zen crux - crux sow vim crux - crux zen a-crux - - vim sow a-sow - - zen zen vim vim - sow crux a-sow - - vim a-zen sow - - sow crux vim crux - zen a-sow crux - - sow crux zen crux - zen sow zen crux - vim crux a-crux - - zen zen zen zen - vim vim vim zen - a-zen vim a-sow - - sow zen vim crux - [030520]


© Karl-Erik Tallmo | Home