Skriftserien Svenskans beskrivning 1964-2014

Svenskans beskrivning är en serie språkvetenskapliga konferenser och publikationer om det levande svenska nuspråket, dess uppbyggnad och användning. Konferenserna, som anordnats sedan 1963, arrangeras omväxlande av universiteten i Lund, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping, Karlstad, Umeå, Växjö, Örebro, Helsingfors, Vasa och Åbo. Fram t.o.m. 2014 hade 34 konferenser hållits och 883 föreläsningar hade publicerats i konferensvolymerna. Här nedan förtecknas innehållet i volymerna 1-33. Årtalet i rubrikerna avser volymens publikationsår. Fotnoterna visar en mer bibliografisk referens (som huvudsakligen bygger på uppgifter i Libris) och i vissa fall länk till de få volymer som finns på webben.

The Description of Swedish is a series of linguistic conferences and publications about present-day Swedish, its construction and use. The conferences, held since 1963, are organised alternately by the universities of Lund, Uppsala, Stockholm, Gothenburg, Linköping, Karlstad, Umeå, Växjö, Stockholm, Helsinki, Turku, and Vaasa. Through 2014, 34 conferences have been held and 883 lectures were published in 33 conference volumes. Below are listed the contents of volumes 1-33. The years stated in parentheses in the headings refer to years of publication, not the years the conferences were held. Footnotes display a more bibliographic reference, and in some cases there are links to the few volumes available on the web.

Svenskans beskrivning 1 (1964)[1]

1 John Lotz: "En presentation av skriftens problem"
2 Gunnar Fant: "Akustisk analys av svenskt tal I"
3 Björn Lindblom: "Akustisk analys av svenskt tal II"
4 Sven Öhman: "Akustisk analys av svenskt tal III, Koartikulation och motorisk koordination"
5 Eva Gårding: "Några observationer rörande tryckförhållanden i stockholmskt talspråk"
6 Hans Karlgren: "Talhastighet och informationsteoretiska mätningar"
7 Göran Hammarström: "Uttalsnormer"
8 Hans Karlgren: "Nedteckningar av talspråk"
9 Gösta Holm: "Talspråkssyntax"
10 Claes-Christian Elert: "Samling av ordpar med tonaccentskontrast"
11 John Lotz: "Morphophonemic alternations in the Swedish strong verb (Ablaut)"
12 Claes-Christian Elert: "Räkneordens morfosyntax och morfofonematik"
13 Bengt Loman: "Adjektivkombinationer"
14 Carl-Ivar Ståhle: "Några ord om ordbildning"
15 Bengt Loman: "Sats och bisats"
16 Hans Karlgren: "Morfemstatistik"
17 Carl-Ivar Ståhle: "Namngivning"
18 Sten Malmström: "Metriska och rytmiska frågor"

Svenskans beskrivning 2 (1966)[2]

19 K.G. Ljunggren: "En svensk konstruktionsbok"
20 Karl-Hampus Dahlstedt: "Om homonymi i nusvenskan"
21 Claes-Christian Elert: "Morfofonematiska typer bland svenska substantiv"
22 Bengt Sigurd: "Morfologiska mönster i nationalitetsord"
23 Benny Brodda & Hans Karlgren: "Grammatisk klass och syntaktisk roll"
24 Ulrik Eriksson: "Transkription och beskrivning"
55 Ulf Teleman: "Svenskans genusmorfem"
26 Erik Hansen: "Predikativ og adverbial. Et eksperiment i traditionel grammatik"
27 Sture Allén: "Grafem och fonografem"
28 Göran Hammarström: "Prosodem och konturem"

Svenskans beskrivning 3 (1966)[3]

29 Carl Ivar Ståhle: "Verbböjningstyper och verbfrekvens i stockholmskt berättarspråk"
30 Claes-Christian Elert: "Graphs for the Morphological Relations in the Personal and Possessive Pronouns in Swedish"
31 Magnus Ljung: "Om restmorfem"
32 Benny Brodda: "Magnetbandsversionen av SAOL"
33 Björn Hammarberg: "Maskinell generering av böjningsformer och identifikation av ordklass"
34 Sven E.G. Öhman: "Generativa regler för det svenska verbets fonologi och prosodi"
35 Gun Widmark: "Om inkongruent predikatsfyllnad"
36 Ebba Lindberg: "Verbfunktionen i tidningarnas nyhetsrubriker"
37 Hans Karlgren: "Recognition Grammars and Categorial Grammars"
38 Tryggve Sköld: "Avgör ordföljden vad som är subjekt i en svensk sats?"
39 Ulf Teleman: "Syntagmer utan namn"

Svenskans beskrivning 4 (1968)[4]

40 Alvar Ellegård: "Terminologiska frågor i en svensk transformationsgrammatik"
41 Gösta Holm: "Några synpunkter på Chomskys Syntactic Structures"
42 Benny Brodda: "En grafisk definition av frasstrukturgrammatiker (kontextfria)"
43 Inga Ahlenius: "Affärsspråket från 1907 till 1967"
44 Ragnhild Söderbergh: "Bestämningar till substantiv"
45 Ebba Lindberg: "Till satsflätans teori"
46 Sture Allén: "Om verksamheten vid forskningsgruppen för modern svenska i Göteborg"
47 Sven Öhman: "Laryngal kontroll i de skandinaviska ordaccenterna"
48 Kerstin Hadding-Koch: "Elektromyografisk beskrivning av språk med exempel från svenskan"
49 Claes-Christian Elert: "Generativa regler för svenskans prosodi"

Svenskans beskrivning 5 (1972)[5]

50 Sture Allén: "Denominala verbalfraser"
51 Jan Einarsson: "Analys av en talsituation"
52 Alvar Ellegård: "Om objekt"
53 Martin Gellerstam: "En jämförelse mellan vokabulärerna i fem svenska morgontidningar 1965"
54 Arto Kirri: "Om agent vid passivkonstruktioner"
55 Ebba Lindberg: "Två centrala typer av relativsyntagmer"
56 Björn Lindblom & Johan Sundberg: "En fonetisk beskrivning av svenska vokaler"
57 Bengt Loman: "Meningsbyggnad och socialt index"
58 John Lotz: "Anti-vowelharmony in Swedish"
59 Alvar Nyqvist: "Visualisering av tal - ett experiment"
60 Jan-Gunnar Ågren: "En undersökning av ordförrådet i Umeå stadsmål"

Svenskans beskrivning 6 (1970)[6]

61 Sten-Erik Abrahamsson: "Att beskriva meningsfragment - en teoretisk diskussion"
62 Erik Andersson: "En transformationsgrammatisk modell av metaforen"
63 Jan Anward: "Kontrastiv betoning i svenskan. Några iakttagelser"
64 Sture Berg: "Om homografi i nusvenskan"
65 Lars Bleckert: "Om betoning och diftongering i Eskilstuna-språket"
66 Veronica Bonebrake: "Morpheme Structure Conditions and Initial Consonant Clusters in Swedish"
67 Stina Borgstam: "En ny typ av regel i svensk fonotax"
68 Jan Einarsson: "En hypotes om syntaktiska egenheter hos spontant och planerat tal"
69 Stig Eliasson & Nancy LaPelle: "Generativa regler för svenskans kvantitet"
70 Staffan Hellberg: "Om uttrycksdelen i en generativ grammatik"
71 Christer Hummelstedt: "Suffixet -yl i finlandssvenskt lågspråk"
72 Nils Jörgensen: "Principer för en bibliografisk översikt över svensk syntax"
73 Ebba Lindberg: "Begreppet rapportsyntagm"
74 Per Linell: "Om vokalväxlingens fonologi i svenskan: Avljudet en generativ analys"
75 Märta Malmström: "Vokabulärstudier i rikssvenskt och finlandssvenskt tidningsspråk"
76 Bengt Nordberg: "Allomorfisk variation i böjningen av neutrala substantiv i Eskilstuna-språket"
77 Kerstin Severinson: "Allmänna villkor för flyttning av satselement. Satsfläta: en transformationsgrammatisk"
förklaring"
78 Ragnhild Söderbergh: "Projektet barnsspråkssyntax. En presentation"
79 Ulf Teleman: "Satsens konstituenter. Två experiment"
80 Sture Ureland: "A Transformational Description of the Accusative-with-Infinitive Construction in Swedish"

Svenskans beskrivning 7 (1973)[7]

81 Gun Widmark: "Språkförändring och socialgruppsbyte"
82 Sture Allén: "Om fraser i svenskan"
83 Sture Ureland: "Historical Change of Syntactic Domain in Swedish"
84 Ulf Teleman: "Hur mycket står det i texten?"
85 Martin Gellerstam: "Etymologiska frekvenser i det centrala ordförrådet"
86 Veronica Bonebrake: "The Role of Syllabification in Swedish Nasal Assimilation Part I: Competence Study"
87 Christer Platzack: "Korta meningar och läsbarhet"
88 Allan Berthelsen & Thyra Ribbing: "Test för mätning av nordiska akademikers förståelse av de övriga nordiska språken"
89 Sven Lange & Kenneth Larsson: "Syntaxen I En 20-22 månader gammal flickans spontana tal"
90 Peter Cassirer: "Regler för syndes i svenskan"
91 Gösta Holm: "Betydelse, gestalt, funktion"
92 Margareta Westman: "Om oregelbundna meningar i sakprosa"
93 Peter A. Sjögren: "Konsten att placera. En studie i placera-verbens semantik"
94 Åke Jonsson: "Skrives eller skrivs? Något om verbets s- och es-former"
95 Lars Bleckert: "Aspekter på nusvensk diftongering"
96 Jan Anward: "Svenskans ordföljd - kontextanpassning och kontrast"
97 Stig Eliasson: "Generativ fonologi, morfofonemik och svenskans [š] och [ç]"
98 Mikael Reuter: "Kvantitetsförhållanden i helsingforssvenskan"
99 Leif Nyholm: "Ändelsevariation i helsingforssvenskan"
100 Per Linell: "Fonem eller underliga representationer? Om argument för en konkret(are) fonologi"

Svenskans beskrivning 8 (1974)[8]

101 Erik Andersson: "Tidsadverbial och syntaktisk struktur"
102 Lars-Gunnar Andersson: "Om bisatser i svenskan"
103 Robert Bannert: "Kvantiteten i svenskan: en av de fonetiska mekanismerna med betydelseskiljande funktion"
104 Roger Broo: "Tvåspråkighet och språkgruppsidentitet"
105 Gösta Bruce: "Tonaccentregler för sammansatta ord i några sydsvenska stadsmål"
106 Jan Einarsson: "Projektet Talbanken"
107 Eva Gårding: "Sandhiregler för svenska konsonanter"
108 Eva Gårding, Robert Bannert, Ann-Christine Bredvad-Jensen, Gösta Bruce & Kerstin Naucler: "Talar skåningarna svenska?"
109 Åke Hansson: "Forskningsprojektet Etermediernas språk"
110 Rolf Hedquist: "Om citationstecken"
111 Jerker Järborg: "Grafotax i ordledsanalys"
112 Arto Kirri: "Diatesstudier i svenskt talspråk"
113 Anne-Marie Londen: "Det litterära talspråket. Om prosadialogens form och funktion"
114 Anders Löfqvist: "Subglottalt tryck och tonaccenter"
115 Christer Platzack: "Substantivsjuka och hörförståelse. En provundersökning"
116 Mats Thelander: "Samvariation i växlingen mellan dialekt och standardspråk. En punktundersökning"
117 Carl Wilhelm Welin: "Nominalfraser i sammanhängande text"

Svenskans beskrivning 9 (1976)[9]

118 Sture Allén: "Språklig databehandling och särspråklig forskning"
119 Jens Allwood: "Några oväntade satsflätor"
120 Erik Andersson: "Verbfrasdeletion i svenskan"
121 Lars Gunnar Andersson: "Talaktsadverbial"
122 Jan Anward & Per Linell: "Om lexikaliserade fraser i svenskan"
123 Benny Brodda: "Om genitivens grundbetydelse"
124 Gösta Bruce: "Svenska accenter i satsperspektiv"
125 Rolf Carlsson & Björn Granström: "Regelbeskrivning av svenskans uttal - i ett text-till-talsystem"
126 Peter Cassirer: "Formerna av pronomenet de. 1. södra Sverige"
127 Östen Dahl: "Svensk operationell syntax"
128 Björn Hammarberg & Åke Viberg: "Anaforiska processer i svenskan i invandrarperspektiv - några utgångspunkter"
129 Rolf Hedquist: "Pronomen som övertalningsmedel"
130 Staffan Hellberg: "Bestämd form pluralis"
131 Anne-Marie Thunberg: "Samhällets krav på utforskning av svenskan"

Svenskans beskrivning 10 (1977)[10]

132 Karin Aijmer: "Partiklarna ju och väl"
133 Sture Allén: "Morf-o-log-i och poly-sem-i"
134 Jens Allwood: "Om analys av kommunikationsverb"
135 Gösta W. Berglund & Sven O. Hultgren: "Dialekttalande elever i övre Dalarna - några resultat från två empiriska"
undersökningar"
136 Stina Borgstam: "Nog är tillräckligt"
137 Björn Hammarberg: "Svenskan i ljuset av invandrares språkfel"
138 Anders Holmberg: "Om indirekta direktiver"
139 Karl Axel Holmberg: "Aktionsart, aspekt och aktionalitet"
140 Nils Jörgensen: "Studium över textbyggnaden i talad svenska"
141 Godelieve Laureys: "Adverbialet som parameter för situationell språkvariation"
142 Anders Löfqvist: "Artikulatorisk programmering - några data kring svenska obstruentkombinationer"
143 Robert Mcallister: "Tense-lax" oppositionens fysiologiska bas i svenskans rundade vokaler"
144 Alvar Nyqvist Goës: "Svensk ordton och ordaccent (stress) helt förutsägbara?"
145 Antti Pitkänen: "Semantiska aspekter på bruket av genitiv och dess omskrivningar i nusvenska"
146 Taina Pitkänen: "Nominal stil"
147 Bo Ralph: "Individuell och kollektiv variation"
148 Marketta Sundman: "Om utebliven subjektivering i svenskan"
149 Åke Viberg: "Svenskan i språktypologiskt perspektiv"

Svenskans beskrivning 11 (1979)[11]

150 Karin Aijmer: "Några talaktsfunktioner hos adverb i svenskan"
151 Robert Bannert: "Ett markeringssystem för prosodi i uttalsundervisningen"
152 Östen Dahl: "Några tankar om kvantitet och andra prosodiska drag i svenskan"
153 Eva Ejerhed: "Verb-partikel-konstruktionen i svenska: syntaktiska och semantiska problem"
154 Britt-Louise Gunnarsson: "En metod att mäta begriplighet hos lagtext"
155 Eva Gårding: "Satsintonation i svenska"
156 Rolf Hedquist: "Om adjektivets komparation"
157 Gunnel Källgren: "Innehåll i platsannonser - en texlingvistisk fallstudie"
158 Jonas Löfström & Kerstin Palmgren: "Om innehållskategorier i talspråk - exemplet orsak-verkan"
159 Antti J. Pitkänen: "Om dependens i nominalfältet i belysning av binominala genitiviska hypotagmer i nutidssvenskan"
160 Christer Platzack: "Kontextens roll för verbets betydelse"
161 Bo Ralph: "Primitiva verb i svenskan"
162 Hans Strand: "Reportage i morgon-, kvälls- och veckotidningar. Om uppläggningen av en kvantitativ stilundersökning"
163 Jan-Ola Östman: "Om svenskans talarattitydsadverbial"

Svenskans beskrivning 12 (1981)[12]

164 Mirja Saari: "Finlandssvenskan i funktionellt perspektiv"
165 Ingegerd Nyström: "Finlandssvenska eller rikssvenska för finskspråkiga studerande?"
166 Eva Wigforss: "Invandrarbarns språkliga situation i Sverige"
167 Christer Platzack: "Projektet 'en svensk referensgrammatik'"
168 Sven Platzack: "En kontextgrammatisk beskrivning av svenskan"
169 Gösta Bruce: "Om prosodisk koppling i svenska"
170 Benny Brodda: "De grundläggande principerna för svensk avstavning"
171 Sven-Göran Malmgren: "Att definiera adjektiv"
172 Matti Rahkonen: "Tre typer av rumsadverbial i svenskan"
173 Åke Viberg: "Kognitiva predikat i svenskan. En inledande analys"
174 Jan Svensson: "Hävdade propositioner som segmenteringsenhet vid textanalys"
175 Britt-Louise Gunnarsson: "En pragmatisk textanalys"
176 Bo Ralph: "Hur mycket fackspråk är fackspråk?"
177 Per Linell: "Svenska anakoluter"
178 Ingegerd Nyström & Mirja Saari: "Presentation av projektet äldre nysvensk syntax"
179 Leif Nyholm: "Vårdat talspråk - Variationsmönster i Helsingfors"
180 Lars-Gunnar Andersson: "Killar och tjejer, farser och morser - om sociolingvistik på innehållsplanet"
181 Kerstin Nordin: "Manligt och kvinnligt i talat offentligt språk"
182 Birgitta Hene: "En presentation av projektet Populära böcker för flickor och pojkar. En jämförande språklig analys"
183 Eva Aniansson: "Skolelevers känslighet för regionala språkskillnader"

Svenskans beskrivning 13 (1982)[13]

184 Sture Allén: "Om förändringar i svenskan sedan 1950"
185 Lars Huldén: "Om det finlandssvenska poesispråkets utveckling sedan 1950"
186 Mats Thelander: "Språklig variation och förändring - om sociolingvistiska metoder att belysa språkets nutidshistoria"
187 Erik Andersson: "Om gränsen mellan huvudsats och bisats i svenskan"
188 Lars-Gunnar Andersson: "Språk och arbete"
189 Eva Aniansson: "En morfologisk variabel i två generationer i Eskilstuna"
190 Benny Brodda: "Yttre kriterier för igenkänning av sammansättningar"
191 Olle Engstrand & Lennart Nordstrand: "En fonetisk nytolkning av svenskans /h/"
192 Olle Hammermo: "Situationella skillnader i skolbarns talspråk"
193 Elisabeth Helenelund: "Om meningarna i Muminserien och Kalle Anka"
194 Berit Holmqvist: "Arbetsrutiner och språkfunktioner"
195 Karin Holstius: "Syntax och suggestion i reklamspråket, med transformationsgrammatisk analys av några meningsfragment i reklamtext"
196 Ulla Kotsinas: "Kommer papper på kyrka. Lokativa prepositioner i invandrarsvenska"
197 Kari Leinonen & Antti J. Pitkänen: "Tammerforssvenska. Om bakgrunden till en fonetisk kartläggning av en sekundär finlandssvensk språkgemenskap"
198 Ann-Christine Leppänen & Ylva Lindholm: "Tvekan och pauser hos tvåspråkiga"
199 Jonas Löfström: "Innehållskategorier i samtal i Göteborg"
200 Bengt Nordberg: "Vad händer med adjektivets ändelsekomparation?"
201 Kerstin Nordin Thelander: "Variation i politiskt ordförråd"
202 Leif Nyholm: "Vara tvungen, måsta och mådas - tre regionala och talspråkliga nivåer"
203 Gun Oker-Blom: "Amerikasvenskan i Hamilton, Kanada"
204 Antti J. Pitkänen: "Om feltyper hos finskatalande elever med svenska som andra / främmande språk"
205 Irma Sorvali: "Tentamenssvenska"
206 Marika Tandefelt: "Helsinge som språkmiljö förr och nu"
207 Tuomo Tevajärvi: "Indefinita personsubjekt i ledartexter"
208 Anna Wiberg: "Vad betyder ordet samhälle? En studie rörande tolkning av ett vagt och mångtydigt ord i modern svenska"

Svenskans beskrivning 14 (1984)[14]

209 Lars-Gunnar Andersson: "Stolpe in - stolpe ut"
210 Gunilla Anderman: "Def : "S. 'Att'-satser och infinitivkonstruktioner som definita nominalfraser i svenskan"
211 Anders Holmberg: "Om reflexiva och andra enklitiska pronomina"
212 Gunnel Källgren: "HP-systemet som genväg vid syntaktisk märkning av texter"
213 Karin Aijmer: "Bruket av preteritum som fatisk markör"
214 Olle Hammermo: "Språkindex: datareduktion med hjälp av faktoranalys"
215 Eva Aniansson: "Om ett språkindex' roll i en språksocial beskrivning"
216 Kristina Svartholm: "Svenska som målspråk för döva - presentation av ett projekt (RJ82/54)"
217 Linda Jönsson: "Vuxnas försök att överföra komplex information till barn"
218 Åsa Brumark, Lennart Hellspong & Karin Junefelt: "En modell för talgester"
219 Diana Krull: "Vokalkontextens roll vid perception av klusilers artikulationsställe"
220 Francisco Lacerda: "Acoustic description of Swedish"
221 Reinert Kvillerud: "Rytmisk förnamnsstruktur i svenskan. Typer och problem"
222 Gunnel Clark: "Rim utan reson? - Om accentdistributionen i svenskan"
223 Lars-Gunnar Andersson & Per Lindblad: "Kraftuttryck och intonation"
224 Malgorzata Litak: "Svårigheter som polska studenter har vid svenska tempusformers användning - en analys av tempusfel hos polska svenskstuderande"
225 Ulla-Britt Kotsinas: "Kommer, stanna, slut. Om aspektmarkörer i invandrarsvenska och pidginspråk"
226 Irma Sorvali: "Svenska språket och översättningsvetenskap"
227 Åke Viberg: "Fysiska kontaktverb i svenskan. En skiss."
228 Anna Malmberg: "Kommunikativ stil i urban miljö - några preliminära resultat"
229 Kristina Nikula: "Dialekt och högsvenska i offentliga sammanhang. Språket i kommunfullmäktige i Närpes"
230 Madeleine G. Randquist: "Att tala nordistiskt. Några karakteristiska drag hos svensk nordistik och dess texter"
231 Inga-Britt Lindblad: "Syntax och stil i lokalradiospråk"
232 Gunilla Hellström: "Argumentationsteknik i tidningsledare"
233 Lars Melin: "Kommatering - normer och regler"
234 Margareta Westman: "Standardnormen i skriftspråk"

Svenskans beskrivning 15 (1985)[15]

235 Tor Hultman: "Skolan och svenskans beskrivning"
236 Bengt Loman: "Svenskans beskrivning under de år som gått"
237 Ulf Teleman: "Historien och språkhistorien"
238 Viveka Adelswärd: "Förhållandet mellan kontext och språkbruk - om uttryck för positiv värdering i rättegångar"
239 Karin Aijmer: "Vad man ej klart kan säga - om vaghetsmarkörer"
240 Erik Andersson: "Om komparativa bisatser i svenskan"
241 Olli Blåberg: "Svensk substantivböjning i BETA"
242 Gösta Bruce: "Fonologiska regler för elliptiskt tal"
243 Gunilla Byrman: "Graviditetsuttryck - kännedom, bruk och attityder"
244 Eva Ejerhed: "En ytstrukturgrammatik för svenska"
245 Lena Ekberg: "Abstrakta övergångsfraser: lexikaliseringsgrad och semantiska arketyper"
246 Eva Gårding & David House: "Frasintonation, särskilt i svenska"
247 Solveig Hamarbäck: "'Dålig i svenska' - om skrivutveckling hos några gymnasie-elever"
248 Gábor Harrer: "Prosodiska strukturer i svenskans ordförråd"
249 Dieter Huber: "Tonal features in speech synthesis"
250 Sirpa Koiranen: "Två experiment med ordförrådet i musikrecensioner"
251 Ulla-Britt Kotsinas: "Invandrarsvenska och språkförändringar"
252 Hans Kuhn: "Genustilldelning hos främmande ord"
253 Pirjo Kukkonen: "Beskrivning av ett semantiskt fält"
254 Caroline Liberg: "Språkvetenskap och stavning, en historisk tillbakablick"
255 Carl-Erik Lundbladh: "Relativ superlativ"
256 Sven-Göran Malmgren: "Om utelämning av hjälpverbet ha i förbindelse med supinum"
257 Christina Melin: "Svenskan i finländska ordböcker"
258 Kerstin Norén: "Partikelverb - är det något särskilt?"
259 Harry Perridon: "Om svenska verb"
260 Christer Platzack: "Syntaktiska förändringar i svenskan under 1600-talet"
261 Kristian Ringgaard: "Flektionssystemets forenkling og middelnedertysk"
262 Mirja Saari: "Meningslängd och förekomsten av olika satstyper"
263 Jean-Michel Saury: "Negative affixes in Swedish"
264 Beata Schmid: "Alternativa analyser för svensk prosodi: metrisk fonologi och CV-fonologi"
265 Klaus Schubert: "Svenskan som ett möjligt målspråk i halvautomatisk översättning"
266 Sören Sjöström: "Prepositionen i svenskan - öppen eller sluten ordklass?"
267 Hans Strand: "Språk- och samhällsförändring. Några metodfunderingar"
268 Göran Strömqvist: "Om klasslärarmetodik och svenskans beskrivning"
269 Elisabet Törnudd-Jalovaara: "Skall i Markusevangeliet 1917 och 1981"
270 Åke Viberg: "Hel och trasig. En skiss av några verbala semantiska fält i svenskan"

Svenskans beskrivning 16, volym 1 (1988)[16]

271 Kurt Johannesson: "Den klassiska retoriken och svenskan"
272 Bengt Nordberg: "Samtal i institutionella miljöer"
273 Margareta Westman: "Åsikter om svenskt språkbruk"
274 Elisabeth Ahlsén: "Referensstrategier i svenskan hos afatiker och andraspråksinlärare"
275 Karin Aijmer: "Tyck inte så mycket - om användningen av verbet 'tycka'"
276 Jens Allwood: "Om det svenska systemet för språklig återkoppling"
277 Gunilla Anderman: "Upp med dig! Om det som inte står i texten"
278 Judith Chrystal: "Det primära bruket av engelska i svenska tidningstexter. Strategier och funktioner"
279 Gunnel Clark: "Den ser god ut, men smakar den gott?"
280 Barbro Ehrenberg-Sundin: "Krav som styr utformningen av myndigheters föreskrifter"
281 Claes-Christian Elert: "Förändringar i svenskt uttal under de senaste hundra åren"
282 Birgitta Garme: "Hur gör elever när de skriver?"
283 Britt-Louise Gunnarsson: "Texter i ett föränderligt samhälle"
284 Birgitta Hene: "Attributiv ålder och predikativ glädje - om personbeskrivande adjektivs syntaktiska funktion"
285 Göran Huss: "De olika nordiska språkens förhållningssätt till internationella lån. Några exempel från"
idrottsterminologin"
286 Karin Junefelt: "Registerregistering eller att särskilja närbesläktade register"
287 Sirpa Koiranen: "Verbalisering i språkspelen musikrecensioner"
288 Ulla-Britt Kotsinas: "Rinkebysvenskan - en dialekt?"

Svenskans beskrivning 16, volym 2 (1988)[17]

289 Mona Lansfjord: "Elevers språkliga utveckling i gymnasieskolan"
290 Kenneth Larsson: "Disposition av propositioner. En texttyps förändring: motiv, genomförande samt skrivar- och läsarreaktionen"
291 Mats Larsson: "Översättningsstrategier för litterärt talspråk. Från tjeckiska till svenska"
292 Rolf Lindgren, Diana Krull & Olle Engstrand: "Akustiska studier av fonetisk variation i svenskan"
293 Ulla Melander Marttala: "Läkares och lekmäns begreppsvärldar. Resultat från en sociosemantisk studie"
294 Eva Mårtensson: "Samtal i offentligheten. Presentation av ett projekt"
295 Kristina Nikula: "Finlandssvenska - vad är det?"
296 Kerstin Nordenstam: "Avbrott och stödsignaler hos kvinnor och män"
297 Lillemor Santesson: "Några förändringar i svensk ortografi under 1600-talet"
298 Beata Schmid: "Lexikalisk fonologi och tryck i sammansatta ord i svenskan"
299 Sören Sjöström: "Rumsbetydelse och perspektiv"
300 Siv Strömquist: "Rörligt eller rörigt? Om ett experiment kring textstrukturen i ett antal elevuppsatser"
301 Sven Strömqvist: "Svenska i ett ontogenetiskt perspektiv - med särskild hänsyn till personliga pronomen"
302 Inga Söderblom: "Språkspel i Torsten Ekboms romaner"
303 Elisabet Törnudd-Jalovaara: "Distansformen skulle"
304 Elsie Wijk-Andersson: "Flertydiga bara-fraser"
305 Håkan Åbrink: "Här är jag nu - om spatio-temporala markörer i talspråket"

Svenskans beskrivning 17 (1990)[18]

306 Erik Allardt: "Svenskan som minoritetsspråk i Finland i ett jämförande perspektiv"
307 Staffan Hellberg: "Uppmaningarnas syntax och direktiva satsers betydelse"
308 Per Linell: "Samtalets praktik och talspråkets grammatik"
309 Görel Bergman-Claeson: "Språkligt perspektiv på debatten om atomvapen"
310 Eva Bergner & Elisabeth Nylund: "Något om valet mellan s-passiv och kopulapassiv"
311 Juhani Birn: "Strikt ytbaserad processyntax"
312 Judith Chrystal & Mats Eriksson: "Att bygga hus och dansa tango. Om innehållsobjekt i svenskan"
313 Britt-Louise Gunnarsson: "Makrotematiska och pragmatiska mönster i medicinska artiklar"
314 Birgitta Hene: "Barns ordförklaringar - och ordböckers"
3 Helena Jarl: "Gammalt och nytt i predikospråket. En undersökning av radio/teve-sända högmässor 1939-84"
316 Ulla-Britt Kotsinas: "Ordbildning i slangspråk"
317 Roger Källström: "Om nominalfrasintern kongruens i svenskan"
318 Sven Lange: "Databaser för nordisk ljudutveckling"
319 Hanna Lehti-Eklund: "Topikmarkörer i äldre svenska: form och funktioner"
320 Pirkko Lilius: "Meningsfragment eller lösa fundament?"
321 Anne-Marie Londen: "Topik och tematik i litterär dialog"
322 Björn Melander: "Kunskapsvärldarnas variation. Resultat från en kognitiv analys av facktexter"
323 Ulla Melander Marttala: "Sänka i olika nivåer. Från ett test av intensionsdjup"
324 Gunvor Nilsson: "Varför finns det fler aktig-ord i skönlitterära texter som är översatta till svenska än i texter som är skrivna på svenska?"
325 Kerstin Nordenstam: "Om va och vet du i privatsamtal"
326 Marianne Nordman: "Metaforer i facktext. Om metoder och problem"
327 Harry Näslund: "Något om identitetsrelationer i svenska facktexter under 1900-talet"
328 Magnus Olsson: "De svenska räkneordens morfonologi"
329 Thore Pettersson: "Varför barnet inte kan vara latt"
330 Taina Pitkänen-Koli: "Om klassificering av verb enligt systemlingvistik. Analys av några svenska skönlitterära texter"
331 Lillemor Santesson: "När passivt supinum blev accepterat av grammatikerna"
332 Jan Svensson: "Språkbruksförändringar i den politiska offentligheten"
333 Mats Thelander: "Bidrag till nysvensk textbank på data"
334 Seija Tiisala: "Naturligtvis - från ord till suffix"
335 Elisabet Törnudd-Jalovaara: "Skall och negation"
336 Siv Vesterbacka: "Ett språkbadsförsök i svenska i Vasa"
337 Åke Viberg: "Svenskans lexikala profil"
338 Håkan Åbrink: "I språkets ikoniska rum"
339 Anna-Lena Østern: "Effekter av ett pedagogiskt program för utveckling av språklig medvetenhet hos sexåringar i urban tvåspråkig miljö i Finland"

Svenskans beskrivning 18 (1991)[19]

340 Bo Ralph: "Strömningar inom ordforskningen"
341 Christer Platzack: "Nutida svensk syntaxforskning: en internationell angelägenhet"
342 Barbro Söderberg: "Olika perspektiv på textstudiet"
343 Auli Hakulinen: "Kan man tala om en struktur i dialogen?"
344 Juhani Birn: "Diskontinuerlighet som strukturenlig företeelse"
345 Benny Brodda: "En beskrivningsmodell för svenskans nominalfraser"
346 Åsa Brumark: "Om referens och informationsstruktur i direkt närkommunikation"
347 Kersti Börjars: "De svenska nominalfrasernas beskrivning"
348 Judith-Ann Chrystal: "Bodybuilder eller kroppsbyggare. Om valet av inlåningsstrategi"
349 Ulla Ekvall: "Könsskillnader i ett folkligt växtnamnsskick"
350 Martin Gellerstam: "Om regler för betydelsebaserad avstavning"
351 Hans Götzsche: "Non-Formal Analyse i svensk og nordisk syntaks"
352 Solveig Hammarbäck: "Lika illa som förut? Om skrivutveckling i skolan och efteråt"
353 Anna Helga Hannesdóttir: "Språkprovens funktion i äldre svenska ordböcker"
354 Lisa Holm: "Satsadverbial eller sättsadverbial?"
355 Hans Jonsson: "Sfären 'estetiskt tilltalande' i svenskan"
356 Karin Junefelt: "Moder Svea och hennes barn. Eller en studie i sociokulturell inskolning genom mor-barndialoger"
357 Gunnel Källgren: "Storskaligt korpusarbete på dator. En presentation av SUC-korpusen"
358 Sven Lange: "Om ordval och synonymik i äldre texter"
359 Hanna Lehti-Eklund: "Iakttagelser av syntaxen i samtal"
360 Inga-Britt Lindblad: "Attitydmarkörer i nyhetsspråk. En studie av talarattitydsadverb i nyhetsrapporteringen efter Tjernobyl-olyckan"
361 Anne-Marie Londen: "Om deltagarroller och topikutveckling"
362 Carl-Erik Lundbladh: "Processverb med tillståndsbetydelse"
363 Sven-Göran Malmgren: "Om predikativ som fundament"
364 Björn Melander: "Samspel mellan referensstruktur och kognitivt innehåll i svenska facktexter"
365 Ulla Melander Marttala: "Ämnesstruktur i ett läkar-patientsamtal"
366 Marianne Nordman: "Facktextförfattaren och hans synvinkel"
367 Harry Näslund: "Teman med variationer. Om identitetsrelationer i meningsinledningar i svenska facktexter"
368 Amelie Oestreicher: "Textbearbetning i dagspressen - en undersökningspresentation"
369 Inga-Britt Persson: "Synpunkter på semantiskt-lexikal kodning enligt 'Parallel Distributed Processing'"
370 Eva Strangert: "När, var och hur pauserar man i uppläst tal?"
371 Anna Sågvall Hein & Christian Sjögreen: "Ett svenskt stamlexikon för datamaskinell morfologisk analys. En översikt"
372 Håkan Åbrink: "Talspråkseget i stockholmsspråket under hundra år"

Svenskans beskrivning 19 (1992)[20]

373 Mirja Saari: "Kommentar till ett samtal: topikstruktur och sociala konventioner"
374 Jan Svensson: "Kommentar till ett samtal"
375 Jens Allwood: "Kommentar till ett samtal: kommunikativ verksamhetsanalys"
376 Viveka Adelswärd: "Den första älgen. Om strukturen i en typ av narrativ"
377 Gunilla Byrman: "Födelseannonsen i dagstidningar"
378 Margit Bönnemark Myrman: "Förenade possessiva och demonstrativa pronomen i svensk skönlitteratur och i översättningar till svenska från engelska"
379 Mats Carlvik: "Presentation av PC-tagger, mjukvara under utveckling"
380 Judith-Ann Chrystal & Ulla Ekvall: "Kan du skicka på saltet? Några synpunkter på på"
381 Gunnar Eriksson: "Automatisk ordklassdisambiguering med hjälp av statistik"
382 Erland Gadelii: "Relationen mellan morfologisk-syntaktisk variation och 'huvudskapsparametern' i svenska"
383 Hans Götzsche: "Syntaxen i några 1800-talsöverssättningar till svenska från danska"
384 Patric Hadenius: "Pausplatser: positioner för tankar i skrivarbetet"
385 Olle Josephson: "Folkrörelser och berättarstil"
386 Mirja Kalin: "Om bedömningar av att lyckas eller misslyckas i ett samtal"
387 Hanna Lehti-Eklund: "Användningen av partikeln nå i helsingforssvenska samtal"
388 Pirko Lilius: "Om de främmande ordens funktioner i 1700-talssvenska"
389 Anne-Marie Londen: "Janni kom ju dit kom int han. Om att minnas tillsammans - några preliminära iakttagelser"
390 Sven-Göran Malmgren: "Om tonaccent i centralsvenskt standardspråk - och i svenska ordböcker"
391 Ulla Melander Marttala: "Kommentarer till det egna samtalet"
392 Lars Melin: "Textbindning och läsbarhet"
393 Kristina Nikula: "Vad hörde Filifjonkan? Problem vid analysen av betydelse"
394 Kerstin Norén: "Att sätta samman eller sammansätta. Ett försök till klassificering av svenska flerledade (verb)uttryck ur lexikologisk synvinkel"
395 Maria Ohlsson: "Konserver, pistol eller mattant? Om skolelevers sätt att utveckla och avveckla förslag"
396 Sören Sjöström: "Spatiala verb, transitivitet och primära semantiska roller"
397 Solveig Strömman: "Fackslang hos svenskspråkiga i tvåspråkiga företag"
398 Barbro Wallgren: "Vi är uppsagda förvaltare men vad skall vi göra? En jämförelse mellan två mycket lika olika predikningar"
399 Åke Viberg: "Språkutveckling i förskolan och skolan. Svenska som första- och andraspråk fröm 6 till 16 års ålder"
400 Elsie Wijk-Andersson: "Varför utelämnas inte adjektivets bestämda artikel?"

Svenskans beskrivning 20 (1994)[21]

401 Gösta Bruce: "Prosodisk strukturering i dialog"
402 Godelieve Laureys: "Det svenska språket i ett europeiskt perspektiv"
403 Christer Platzack: "Svensk syntax i nordisk belysning"
404 Viveka Adelswärd: "Kvartssamtalets karaktärsrepertoar"
405 Christian Ahlskog: "Läsprocessen för text-och-bild i upplagsverk"
406 Barbro Allardt Ljunggren: "Finlandssvenskar i Sverige - bemötande och språklig anpassning"
407 Roger Andersson: "Lasta, lossa och gå på dagis - något om språket på AB Storstockholms Lokal trafik"
408 Lisa Christensen: "Valet av framtidsuttryck i svenskan"
409 Peter Czigler: "Hur lång är egentligen en 'lång' konsonant?"
410 Lena Ekberg: "Slutpunktsfokus i svenskan"
411 Mats Eriksson: "Anföringens funktion i ungdomars berättelser"
412 Ingegerd Fries: "Hjälpverbet skall i NT 81: modalt eller temporalt?"
413 Nils Granberg: "Inlärningsstrategier - vägen till språkbehärskning?"
414 Hans Götzsche: "Svenska decimaltermer och pseudodecimaltermer"
415 Patric Hadenius: "Tidsaspekter på våra språkliga enheter"
416 Katharina Hallencreutz: "Särskrivning och andra skrivningar i elevspråk"
417 Taina Juurakko: "Prepositionsverb i finskspråkiga gymnasisters inlärarsvenska"
418 Outi Järvi: "'Klicka på OK' - en undersökning om verbala uttryck i datorernas grafiska användargränssnitt"
419 Merja Koskela: "Naturvetenskap på svenska - finns det? Problem vid korpusval för en fackspråksundersökning"
420 Gunnel Källgren: "Några icke-lingvistiska aspekter av arbetet med SUC"
421 Uile Kärk-Remes: "Från svenska till svenska"
422 Jan Lindström: "Repetition som ikon. Tre analogier mellan form och innehåll"
423 Lars Melin: "Specifikation"
424 Christina Melin-Köpilä: "Om provinsialismer i svenskt elevspråk"
425 Karita Mård: "Att testa tidig andraspråksförståelse hos finska språkbadsbarn"
426 Kristina Nikula: "Namn i text"
427 Kerstin Nordenstam: "Symötet som talsituation"
428 Kerstin Norén: "Lexikalisk polysemi som en källa till synonymi"
429 Amelie Oestreicher: "Fakta och citat - ett viktigt motsatspar i nyhetstexter"
430 Görel Sandström & Anders Holmberg: "Ett polysyntetiskt drag i nordsvenska "
431 Anders Sigrell: "Underförstådda argument och retorisk effekt"
432 Marketta Sundman: "Species i jämförande perspektiv: svenska och finska"
433 Ulf Teleman: "Var går gränsen mellan huvudverb och hjälpverb?"
434 Ljuba Veselinova: "Deskriptiv analys av verbet lämna i svenskan"
435 Elsie Wijk-Andersson: "Bestämdhetsmarkering och bestämdhetsgivning"

Svenskans beskrivning 21 (1996)[22]

436 Kenneth Hyltenstam: "Svenskan, ett minoritetsspråk i Europa - och i världen?"
437 Jan-Ola Östman: "Östersjöeuropa i ett pragmatiskt grepp"
438 Merete Mazzarella: "I Snellmans skugga - den finlandssvenska memoartraditionen"
439 Görel Bergman-Claeson: "Vart tog vi vägen? En jämförelse mellan pronomenanvändningen i EU-debatten och i 1950-talets atomvapendebatt"
440 Ellen Bijvoet: "Rolig, snäll och mycket lat. Om språkattityder bland svenskar, finnar och sverigefinnar"
441 Ulla Ekvall: "'Kan du inte skriva så här i stället?'"
442 Clary Fant: "Kommunikation och ledarskap. Oenighet i samtal mellan chef och medarbetare"
443 Nils Granberg: "Kvalitativa undersökningsmetoder i en studie av några andraspråksinlärare"
444 Maria Green-Vänttinen: "Hej vi har int merirosvo på vårt lag. Kodväxling och lån i tvåspråkiga barns samtal"
445 Gabor Harrer: "Prosodi och gehör"
446 Erika Helling: "Frågan som strategi i argumentativa sekvenser"
447 Per Holmberg Stilvalör - horunge eller kärleksbarn?"
448 Taina Juurakko: "Lokala, temporala och verbdependenta prepositioner i finskspråkiga gymnasisters inlärarsvenska"
449 Pirjo Kukkonen: "Relevans i TV- och filmöversättning"
450 Hans Landqvist: "Om ansökan om skuldsandering stadgas i 8 kap. Svenskt författningsspråk i Sverige och Finland"
451 Jan Lindström: "Njae... problem och problem. Om x och x-responser i svenskan"
452 Lars Melin: "Texter efter tio år med DTP"
453 Veikko Muittari: "Kvantitativ analys av verb i infödda talares och finska inlärares svenska"
454 Catrin Norrby: "Vad är en berättelse - egentligen?"
455 Nina Puuronen: "Språkliga uttryck för dynamiska begrepp"
456 Carita Rosenberg-Wolff: "Om prosodisk organisering av emfas i ett finlandssvenskt valtal"
457 Anders Sigrell: "Vad är underförstått? Ett förslag till typologi för det underförstådda"
458 Jan-Peter Stenvall: "Konstruktioner med formellt subjekt i äldre respektive modern grammatik"
459 Margareta Svahn: "Hora och horbock, fladdermus och velourpenis. En jämförelse mellan nedsättande ord på kvinnor och på män"
460 Jan Svanlund: "I döda metaforers sällskap"
461 Bosse Thorén: "Pedagogik versus fonologi beträffande vissa prosodiska drag i svenska"
462 Seija Tiisala: "Mellan latin och lågtyska. Svenskans ställning i hansatidens Sverige-Finland"
463 Kjell Weimer: "Grundtonsförloppet i sammansatta ord i finlandssvenskt högspråk"
464 Elsie Wijk-Andersson: "((d)en) första(-)plats(en)"
465 Alexander Zjeltuchin: "Språkkontakt i 1500-talets svenska ortografi"
466 Håkan Åbrink: "Radiopratarens ethos"

Svenskans beskrivning 22 (1997)[23]

467 Frøydis Hertzberg: "Forholdet språkforskning - språkundervisning"
468 Inger Lindberg: "Svenska som andraspråk - ett mångfasetterat ämne med rötter i flera discipliner"
469 Jan Einarsson: "Barns språk i klassamhälle"
470 Ulla Ekvall: "Att skriva en berättelse för jämnåriga. Elevers medvetenhet om genrekrav och mottagaren"
471 Catrin Norrby: "Berättelseannonsering i vardagssamtal"
472 Lena Ekberg: "Diskursiva och syntaktiska mönster i återberättelser hos invandrarbarn i Rosengård"
473 Ann Cederberg: "Tysta elever kommer till tals"
474 Björn Melander: "Ordstudier i svensk gymnasistprosa"
475 Maria Ohlsson: "Gymnasister analyserar en enkät. Om en ny typ av skrivuppgift i det nationella provet i svenska"
476 Åke Pettersson: "Blev gymnasisterna bättre skribenter mellan 1984 och 1995?"
477 Anna-Malin Karlsson: "Textnormer i och utanför skolan - att skriva insändare på riktigt och på låtsas"
478 Christina Korkman: "Vilka språkdrag lyfter en faktoranalys fram i finskdominerade tvåspråkiga och enspråkigt svenska elevers uppsatser?"
479 Timo Neuvonen: "Valet mellan de olika passiva konstruktionerna i svenskan med speciell hänsyn till bruket i studentuppsatser"
480 Catharina Nyström: "Några provuppsatser och deras författare"
481 Kerstin Nauclér & Eva Magnusson: "Longitudinell undersökning av läs- och skrivförmågan från förskolan till gymnasieskolan"
482 Lars Melin: "Högläsning och tyst läsning"
483 Gunilla Byrman: "Korrekturläsning - en ögonöppnare?"
484 Gunnar Tingbjörn: "Svenska som andraspråk - inget sekundaämne"
485 Ingegerd Enström & Margareta Holmegaard: "Litteraturläsning och ordinlärning i svenska som andraspråk i gymnasieskolan"
486 Sirpa Koiranen: "Att lära sig ord. Om utvecklingen av några finländska ekonomiestuderandes ordförråd."
487 Pirjo Söderholm: "Om svenska språket som undervisningsämne i finska skolor samt om svenska läseböcker som undervisningsmaterial"
488 Björn Hammarberg: "ASU-korpusen, en longitudinell korpus av vuxna inlärares svenska"
489 Karin Naumann: "Svenska som främmande språk i Schweiz"

Svenskans beskrivning 23 (1999)[24]

490 Catharina Grünbaum: "Nya vägar för språkvården i tidningarna"
491 Lars Ahrenberg: "Precedenser vs. positioner för beskrivningen av svenskans ledföljd"
492 Kaisa Alanen: "Prepositionen på vid prepositionsobjekt"
493 Ulla Börestam Uhlman: "-Om jag helt enkelt då spör... Interskandinaviska intervjuer i etermedia"
494 Ann Cederberg: "Att förbereda eller inte förbereda, det är frågan"
495 Judith-Ann Chrystal & Ulla Ekvall: "Planering och revidering i skolskrivande"
496 Karin Ekberg: "'Man hade först nån slags klump med text...' Teknikstudenter skrivtränar med stöd av ett webbverktyg, Web Course Tool"
497 Lena Ekberg: "Användningen av komplexa predikat hos invandrarbarn i Rosengård"
498 Elisabet Engdahl: "'Det var det ingen som ville' - om spetsställningens form, funktion och restriktioner i svenska"
499 Mats Eriksson: "Om konstruktion av åldersidentitet i samtal"
500 Maria Fremer: "Du som generisk referens i samtal"
501 Maria Green-Vänttinen: "Icke-stödjande uppbackningar i samtal"
502 Britt-Lousie Gunnarsson & Kristina Jämtelid: "Översättning och parallellskrivning - flerspråkig textproduktion inom ett internationellt storföretag"
503 Hans Götzsche: "Om satsadverbial i svenska"
504 Tiina Haapakangas: "Historier eller historia? Att popularisera historia"
505 Håkan Hanson: "Kan du garantera att det blir fred nu? Om studiosamtalets metodik och struktur"
506 Gunilla Jansson: "Att inleda en argumentation. Mönster och strategier i inledningar i debattinlägg hos en grupp iranska studenter"
507 Riitta Kosunen: "Sammanfattningsstrategier hos andraspråksinlärare"
508 Mikko Kuronen: "Prosodiska särdrag i göteborgska"
509 Hans Landqvist: "Genreschema och makrostruktur. Om form och innehåll i nutida svenskspråkiga lagtexter"
510 Hanna Lehti-Eklund: "Om språkbadssamtal i Helsingforsregionen"
511 Per Lindblad & Sture Lundqvist: "Produktionen av svenska framtungskonsonanter - metodaspekter, rön och hypoteser"
512 Camilla Lindholm: "Hur ämnen behandlas som känsliga i samtal mellan läkare och patient"
513 Yvonne Lindqvist: "Skönlitterära översättarstrategier för hög- och lågprestigelitteratur - en syntaktisk analys"
514 Anna Lindström: "Om deltagarperspektiv i samtalsanalys. Exempel från samtal i hemtjänsten"
515 Ulla Melander Marttala: "Att beskriva medicinska symtom Ja kan vakna på nätterna å har värk..."
516 Lars Melin: "Textbindning och grafisk form"
517 Timo Neuvonen: "Informationsstrukturella faktorer bakom bruket av passiva konstruktioner"
518 Kerstin Norén: "Prepositionen på i grammatik och lexikon"
519 Catrin Norrby & Karolina Wirdenäs: "Roller i samtal"
520 Catharina Nyström: "Det brokiga skolskrivandet"
521 Sälve Ohlander: "'Ja, men Fritiof, elefanten, vem fick den?' Om talspråket hos Taube"
522 Maria Ohlsson: "Att konstruera kön. En studie av skolelever i enkönad och blandad grupp"
523 Ulla Pedersen: "Förlåt... Anteeksi! Om språkmöten i några finlandssvenska barnböcker"
524 Henrik Rahm: "Genrer och textmönster i tre dagstidningars bevakning av Sundsvallsstrejken 1879"
525 Eva Reimers: "Från olycksplats till gravplats - bärgningsdebatten som offentligt samtal i dagspressen"
526 Gun Rooswall: "'Om de e kärlek så får de inte va patetiskt.' Ett genusperspektiv på samarbete och konkurrens i elevsamtal om diktskrivande"
527 Rudolf Rydstedt: "Semantiska roller som lexem"
528 Emma Sköldberg: "Varianter av idiom"
529 Elzbieta Strzelecka: "Veta varken ut eller in. Behållar-metaforen i svenska"
530 Bosse Thorén: "Vad tycker svenska öron om den komplementära längden?"
531 Gunnar Tingbjörn: "Engelska inslag i tidningarnas sportspråk"
532 Orla Vigsø: "Parti och väljare som diskursiva konstruktioner"
533 Carin Östman: "Dialogspråk i svensk skönlitteratur"

Svenskans beskrivning 24 (2001)[25]

534 Helen Andersson: "Interaktionella signaler i TV:s nyhetsredovisning"
535 Anders Björkvall: "Svenska barnmatsförpackningar som informations- och reklambärare"
536 Martina Buss: "Verbanvändningen på andraspråket hos flickor och pojkar i språkbad"
537 Gunilla Byrman: "Leif och Lena - divisiv pakethumor"
538 Rickard Domeij, Ola Knutsson & Lena Öhrman: "Inkongruens och särskrivna sammansättningar - en beskrivning av två typer av fel och möjligheten att granska dem automatiskt"
539 Håkan Edgren: "Svenskan i EU och EU på svenska"
540 Elisabet Engdahl: "Valet av passivform i modern svenska"
541 Kristina Jämtelid: "Retoriska drag i kundbroschyrer på olika språk"
542 Christina Korkman: "Rysktalande invandrare och deras språk i finlandssvensk press"
543 Håkan Landqvist: "Hur råd och uppmaningar konstrueras och tas emot i samtal till GIC"
544 Mikko Kuronen & Kari Leinonen: "Fonetiska skillnader mellan finlandssvenska och rikssvenska"
545 Camilla Lindholm: "Men hur tror du de+e att man sku få det bortjobbat. När patienten ställer frågor till läkaren"
546 Jan Lindström & Camilla Wide: "Perfekt med explicit dåtidsbenämning"
547 Ulla Melander Marttala: "Vad är reumatism? Beskrivningar av en sjukdom"
548 Björn Melander: "Svenska tjänstemäns åsikter om EU-texter"
549 Lars Melin: "Alla dessa tecken"
550 Anne Palmér: "Muntlig svenska. Intervjuer med lärare och elever om talets roll i undervisning och bedömning"
551 Ulla Pedersen: "Soffa för mjuk, icke sover bra. Några språkdrag hos en rysk Madam"
552 Jaana Puskala: "De yttextuella bindningarna mellan meningar och stycken i nyhetsnotiser skrivna av studerande"
553 Bengt Sigurd: "Svensk språkforskning under 1900-talet"
554 Inga-Liese Sjödoff: "Skriftlig framställning i gymnasieskolan - didaktik, process och produkt"
555 Elzbieta Strzelecka: "Upp till analys! Partikeln upp i det fysiska rummet"
556 Anna Ström: "Hög-låg. En diskussion kring två dimensionsadjektivs semantik"
557 Margareta Södergård: "Interaktionen i ett språkbadsdaghem - lärarstrategier för andraspråksanvändning"
558 Ulf Teleman: "Ser du stjärnan i det blå? Om grammatisk beskrivning och normering"
559 Anna-Lena Wiklund: "Dubbelsupinums eventuella föregångare"
560 Eva Östlund-Stjärnegårdh: "Godkänd i det nationella provet i svenska?"
561 Jan Anward: "Allt du önskar kan du få? Om SAG och talspråket"

Svenskans beskrivning 25 (2002)[26]

562 Leena Huss: "Svensk-finsk språkkontakt i Sverige i dag: forskning, språkvård och minoritetskamp"
563 Kaisa Häkkinen: "Svenska och finska - sida vid sida i tusen år"
564 Marika Tandefelt: "Land skall med lag byggas - också med en språklag? Exemplet Finland"
565 Marina Bergström: "Referensbindningar - vad berättar de om inlärarspråket"
566 Jonas Carlquist: "Apotekets webbplats som hypertext - en kohesionsanalys"
567 Mona Forsskåhl: "Språkkontakt i slang - en materialkritisk betraktelse"
568 Kyllikki Keski-Raasakka: "Månne Lisa är hemma? Månne inte? Om månne i svenska skolgrammatikor och några korpusar"
569 Ola Knutsson: "Inkongruens i predikativ - både rätt och fel"
570 Ulrika Kvist Darnell & Camilla Wide: "Reflexiva partikelverb och liknande konstruktioner i sverigesvenska och finlandssvenska"
571 Hans Landqvist: "Alibi, muntlighet och hingstbesiktningstvång - några aspekter på svensk juridisk terminologi 1800-2000"
572 Anna Lindström & Henric Bagerius: "Uppmanande aktiviteter i hemtjänsten"
573 Jan Lindström: "Förfältet i talad svenska: en skärningspunkt mellan grammatik och interaktion"
574 Peder Livijn & Olle Engstrand: "Dialektal variation i svenska koronaler: experimentella observationer"
575 Barbro Lundin: "Långa och korta meningar i studenttexter: några tendenser i meningsbyggnaden"
576 Nina Martola: "Behandlingen av perfektparticip i ordböcker"
577 Karin Milles: "Könsneutralitet eller könsblindhet? En studie av två broschyrer från Socialstyrelsen"
578 Damra Muminovic & Olle Engstrand: "/r/ i några svenska dialekter"
579 Maria Mörnsjö: "Deklarativa V1-satser i svenskt talspråk"
580 Kristina Nikula: "Samspelet text-bild i en finlandssvensk dagstidning"
581 Gunvor Nilsson: "Hur mycket förstår patienten? En studie av textförståelse och begriplighet i läkemedlens bipacksedlar"
582 Eva Olander: "Fonetisk konstans och variation i orsamålets ordaccenter"
583 Beatrice Silén: "Frasen sån där i samspelet mellan deltagarna i helsingforssvenska samtal"
584 Eva Strangert & Pär Wretling: "Kvantitet i svenska dialekter i Norr-, Väster- och Österbotten"
585 Ulla Stroh-Wollin: "Det är något som inte stämmer - om analysen av utbrytningar"
586 Eva Sundgren: "Samvariation eller kaos? Om variationsmönster i ett mellansvenskt stadsspråk"
587 Nina Svärd & Anders Eriksson: "Har närpesdialekten ordaccent?"
588 Renate Walder: "Varför kan jag inte föra skruvmejseln när jag kan föra pennan? En semantisk analys av verbet föra"
589 Håkan Åbrink: "Företagets virtuella ansikte"
590 Eva Östlund-Stjärnegårdh: "Variation som kvalitetsdrag i elevtext"
591 Carin Östman: "Bisatser med utelämnat finit ha i svensk dramadialog"

Svenskans beskrivning 26 (2004)[27]

592 Inger Lindberg: "Andraspråksinlärning som individuellt och kollektivt projekt"
593 Kari Fraurud: "Några sociolingvistiska förutsättningar för språklig variation och mångfald i Rinkeby"
594 Olle Josephson: "Standardnormen i ett mångspråkigt Sverige"
595 Maia Andréasson, Susanna Karlsson, Erik Magnusson & Sofia Tingsell: "Har/hade-bortfall i svenskan. Hur finit är ett naket supinum?"
596 Görel Bergman-Claeson: "Att skapa en genre. Tre gymnasielärare kommenterar elevtexter"
597 Lena Bergström: "Mötet uppnas igen. Ett kombinerat produktions- och perceptionstest av kort ö och u"
598 Anders Björkvall: "Modelläsare i svensk tidskriftsreklam. Erbjudanden om olika typer av konsumerande identiteter"
599 Gunilla Byrman: "Familjenytt: invandrare i hyllningstexter"
600 Sonja Entzenberg: "Brunstnägg, Lovejoy och Skrymer. Framtidens efternamn?"
601 Kristina Hagren: "Neutrumformer på reträtt?"
602 Gunilla Jansson: "'Fast vi måste ha ett annat ord'"
603 Anna-Malin Karlsson & Per Ledin: "Människor och ting"
604 Olle Kjellin: "En ny terminologi för svenskans prosodi"
605 Sirpa Koiranen & Håkan Åbrink: "Tilltal och tillgänglighet på företagens webbplatser"
606 Riitta Kosunen: "Kunskapsbygge genom elektronisk diskussion?"
607 Mikko Kuronen: "Finns det supradentala konsonanter även i finlandssvenskan?"
608 Kari Leinonen: "Om klusilerna i finlandssvenskan"
609 Maria Lindgren: "Personporträtt som symbolporträtt. Inom projektet 'Invandrare i svensk press'"
610 Camilla Lindholm & Jan Lindström: "Dislokationer och fristående topiker. Två annexkonstruktioner i talad svenska"
611 Lars Melin: "Övertygad? Om effekten av persuasiva strategier"
612 Ulla Moberg: "Allmänhetens röst - interaktion i telefonsamtal i radio"
613 Tiina Männikkö: "Evaluering som en del i den berättande strukturen. En analys av vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar inom området historia"
614 Maria Mörnsjö: "Ska vi gå vidare här bland publiken. Prosodiska ledtrådar vid tolkningen av en syntaktiskt tvetydig struktur"
615 Sinikka Niemi: "Svenskans kroppsdelsidiom ur ett språktypologiskt perspektiv"
616 Lieselott Nordman: "Förstöras, avföras eller utplånas - vad sker med en lagöversättning från första utkast till slutgiltig lag?"
617 Catharina Nyström: "Attityder till importord. Vad får vi veta genom intervjuer och gruppsamtal?"
618 Eva Olander & Anders Eriksson: "Det som är gravt i Orsa kan vara akut i Stockholm. En experimentell studie av uppfattad tonaccent i två dialekter"
619 Ulla Pedersen: "Reparationssekvenser i samtal mellan infödda och icke-infödda talare i finlandssvensk barnlitteratur"
620 Åke Pettersson: "Är nästa mening stilistiskt slumpstyrd?"
621 Nina Pilke: "Aktivitet och mångsidighet - om centrala kännetecken för ett lyckat seminariemöte"
622 Viveca Rabb: "I vilken ordning försvinner genuskongruens?"
623 Gudrun Rawoens: "Kausativitetsbegreppet i svenskan. Fokus på analytiska konstruktioner"
624 Kristiina Suikkari: "Uttryck för missnöje hos första- och andraspråkstalare"
625 Ulla Stroh-Wollin: "Den förföriska funktionen - att definiera definita nominalfraser"
626 Eva Sundgren: "Skilda varieteter i Eskilstuna?"
627 Renate Walder: "När språket inte lyder språkvetarna. Om aktionsarter hos substantiv och odisciplinerade funktionsverbskonstruktioner"

Svenskans beskrivning 27 (2005)[28]

628 Lars-Gunnar Andersson: "Svenskan globalt"
629 Maia Andréasson: "Satsadverbial, subjekt och informationsstruktur. Ett förslag till ett öppnare mittfält i satsschemat"
630 Annika Bergström: "Om behovet av kompletterande metoder för att synliggöra relationen mellan språk och tänkande. Exemplet värme och kyla i konkret och metaforisk användning"
631 Björn Bihl: "En hyperkorrektion som går ljudlöst förbi"
632 Siv Björklund: "Vi hålls friska om vi samlar oss. Om s-verbs och reflexiva verbs potentiella alternering"
633 Nele Bulckaert: "Språklig osäkerhet i pluricentriska språkområden. Presentation av en kontrastiv undersökning av det svenska och det nederländska språkområdet"
634 Jan Einarsson & Staffan Klintborg: "Svenskan i Amerika och Småland"
635 Mona Forsskåhl: "Evaluerande TKEn i svenska samtal. En topologisk -strukturell studie"
636 Kristina Hagren: "Samordning av hjälpverb och huvudverb i svenska dialekter"
637 Per Holmberg & Karolina Wirdenäs: "Tinas textaktiviteter"
638 Gisela Håkansson & Catrin Norrby: "Flicka - dricka eller tjej? Ordassociationer hos andraspråksinlärare"
639 Linda Kahlin: "Om användandet av beteckningarna invandrare utlänningar och svartskallar. Identitetsarbete i gruppsamtal mellangymnasielever i en multikulturell skola"
640 Ulrika Kvist Darnell: "Utvidgade och andra användningar av de svenska verben sitta, ligga och stå"
641 Hanna Lehti-Eklund: "Vi tycker alla det är lika gott fortfarande. Om narrativa bisatser utan att."
642 Jonas Löfström: "Namn på främmande länders orter i det svenska språket."
643 Nina Martola: "Vad säger man åt folk? Kombinationen säga åt i finlandssvenskan och sverigesvenskan"
644 Björn Melander: "Ett komplett och samhällsbärande språk. Hur man ser på svenskan i Sverige?"
645 Lars Melin: "Effekt av klangeffekt. Om effekter av auditiva signaler i skrift"
646 Kristina Nikula: "Dialekten - ett uttryck för protest? Projektet Kvarkendialekter i med- och motvind"
647 Muriel Norde: "Adverb och adjektiv på -vis i svenskan"
648 Kerstin Norén: "Lexikalisering av partikelverb"
649 Claes Ohlsson: "Du, din pension! Om språket i det nya svenska pensionssystemet"
650 Eva Olander: "Språkval och attityder. En skolenkät i dalmålsområdet presenterad Med Orsa som utsiktspunkt"
651 Åke Pettersson: "De orena och räknebara språkdragens sak"
652 Gudrun Rawoens: "Partikelförbindelsers aktionsarter. Dikotomin avgränsad - oavgränsad aktionsart"
653 Karin Ridell: "'Det är så hygglit här i Danmark'. Positiva och negativa värderingar i samtal mellan danskar och svenskar i Öresundsregionen"
654 Björn Rothstein: "Svenskt presensperfekt och moderna perfektteorier. Svenskans bidrag till internationell forskning"
655 Anders Sigrell: "Copiabegreppet och samtida didaktik"
656 Bengt Sigurd: "Partikelverb som diskontinuerliga lexem"
657 Beatrice Silén: "Dubbelt objekt eller objekt och bundet adverbial? Konstruktionsval i sverigesvenska och finlandssvenska"
658 Gudrun Svensson: "Att bekräfta sanningen om pragmatiska sanningsmarkörer i ungdomars talspråk"
659 Marika Tandefelt: "Svenskan i Finland. Ett komplett samhällsbärande språk"
660 Bosse Thorén: "Är den komplementära konsonantlängden i svenska distinktiv?"
661 Camilla Wide: "Bruket av den i östra Nyland"
662 Orla Vigsø: "Underförstådda argument i svenska valaffischer"
663 Antti Ylikiiskilä: "Flitiga Lisa och busige Bert. Om könsrollsmönster i läroböcker"
664 Eva Östlund-Stjärnegårdh: "Debattinlägg i skolan och i lokaltidningen. Jämförande studie av källor och sändarröst"

Svenskans beskrivning 28 (2006)[29]

665 Sofia Ask: "Didaktiska perspektiv på akademiskt skrivande"
666 Kjell Lars Berge: "Skolens tekstfag og tverrfaglig skriveopplæring - en presentasjon og diskusjon av viktige trekk ved en norsk skolereform basert på literacy-tenkning"
667 Görel Bergman-Claeson: "Den oumbärliga monologen. Monologer och avsidesrepliker i svenska dramer under tre sekel"
668 Björn Bihl & Nils-Erik Nilsson: "Skriva på talets grund (STG)"
669 Ann Blückert: "Juridiklärares skrivhandledning och pm-kommentarer som vägledning in i en språklig praktik"
670 Åsa Brumark: "Det pedagogiska seminariet som genre och utmaning. En jämförelse mellan två seminariegrupper"
671 Margit Bönnemark: "Val av avhandlingsspråk. En studie av avhandlingar framlagda vid Örebro universitet 1999-2004"
672 Judith-Ann Chrystal: "Att ändra åsikt och ge plats för andra röster. Elevers ändringar efter responssamtal"
673 Robert Eklund & Mats Wirén: "'Njutades av en Monte Christo no 5 och en iskall Mojito'. Observationer om användning av s-particip"
674 Ulla Ekvall: "'Sagor kan vara overkliga men berättelser ska vara lite mer verklighetstrogna'"
675 David Håkansson: "Subjekt och topik i svenskan"
676 Einar Korpus & Claes Ohlsson: "Reklam som språk och text - röster som övertygar?"
677 Mikko Kuronen: "Uttalet av /r/ i finlandssvenskan"
678 Roger Källström: "'Flygande blattesvenska' - recensenter om språket i Ett öga rött"
679 Anu Laanemets: "Passiv i svensk, norsk og dansk. En kvantitativ undersøgelse"
680 Jannika Lassus: "Är du Ägare eller Gynnad? En analys av deltagare i myndighetsbroschyrer"
681 Kari Leinonen: "Avtoning i finlandssvenskan"
682 Jenny Magnusson: "Semantiska relationer i användning. Betydelse och betydelseförändring hos personbetecknade lexem"
683 Anna Malmbjer: "Att deltaga i en okänd språklig praktik"
684 Leila Mattfolk & Micael Melander: "Svenska och finlandssvenska reaktioner på engelska importord"
685 Ulla Melander Marttala: "Hur går studierna? Om studieframgång och språk i två studentgrupper"
686 Christine Mertzlufft: "Syntaktiska, pragmatiska och lexikala strukturer i tyska och svenska myndighetstexter"
687 Ulla Moberg: "Samtal på nätet. Ny teknik, nya medier, nya kommunikationsformer"
688 Gunvor Nilsson: "Från svårläst bipacksedel till läsarvänlig webbtext. En analys av skrivstrategier och metoder i Infomedicas läkemedelstexter"
689 Andreas Nord: "Ordning på täppan. Om rubrikanvändning och textstruktur"
690 Kerstin Norén: "Ord och termer i läroboksspråk. Tolkning av arbete, energi och värme i fysik- och kemiläroböcker för gmnasiets A-kurser"
691 Catharina Nyström Höög: "Rekontextualisering och textbearbetning. Om psalmboken som brukstext"
692 Henrik Rahm: "Parasiter eller samplare? Uppbygnaden av ICA:s reklamtexter 1974-1996"
693 Irma Sorvali: "Förpackningar talar svenska"
694 Per Stille: "Den oranga revolutionen - ett fall för svensk språkvård"
695 Ulla Stroh-Wollin: "Varför är det så svårt att veta hur många genus svenskan har?"
696 Marketta Sundman: "Om Svenska Akademiens grammatik ur finskt inlärarperspektiv"
697 Jan Svanlund: "Hur man etablerar sig som curlingförälder och stafettläkare"
698 Bosse Thorén: "Andraspråkstalares realisering av svenskans kvantitetsdistinktion"
699 Håkan Åbrink: "'Talövningens ändamål, att bibringa oklanderlig rikstalsvenska'. Om talspråksnormering ur ett ideologiskt perspektiv"
700 Jan-Ola Östman: "Ordstäv som en central del av språket. Om att få med 'allt' i en grammatisk beskrivning"

Svenskans beskrivning 29 (2008)[30]

701 Gunilla Byrman: "Familjesidan som språkligt tidsvittne"
702 Pirkko Nuoliärvi: "Språken bredvid varandra - Kielet rinnakkain"
703 Maia Andréasson: "Den lagom hierarkiska modellen - ett frasstrukturellt bidrag till svenskans beskrivning"
704 Theres Bellander: "'Nån som visslar på dej i fickan'. Ungdomars användning av mobiltelefoner med utgångspunkt i begreppet kommunikativa verksamhetstyper"
705 Raija Berglund: "Simultant tvåspråkiga barns språkliga identifikation"
706 Rut Boström: "Vardag och vetenskap i 1700-talets svenska brevspråk - Anders Sparrmans brev till Carl von Linné"
707 Åsa Brumark: "'Eller hur' - från påhäng till retur. En diskurspartikel på glid i svenskt ungdomsspråk?"
708 Lotta Collin: "Smilisetikett - om smilisanvändning i olika datorkommunikationskontexter"
709 Bodil Haagensen: "Dialogpedagogiken betraktad ur motivationens synvinkel"
710 Saara Haapamäki: "Where is Kilroy? Om toalettklotter ur ett diskurs- och genreteoretiskt perspektiv"
711 Karin Helgesson: "'För det här jobbet kan vi mycket väl tänka oss en kvinna'. Utvecklingen av några genrekonventioner i platsannonsen 1955-1995"
712 Sofie Henricson: "ja satama (0.3) va e de - reparationer i ett samtal i Kotka"
713 Outi Järvi & Merja Koskela: "Interaktion på nordiska nättidningars webbsidor"
714 Katri Karjalainen: "Att lära sig svenska i FinTandem. Kommunikation på svenska mellan finsk- och svenskspråkiga deltagare"
715 Marja Kivilehto: "Expertis på flera fackområden?"
716 Maria Koponen: "Från svartvitt till kulörer - färgorden i varuhuset Stockmanns annonser under 1900-talet"
717 Mikko Kuronen & Kari Leinonen: "Prosodiska särdrag i finlandssvenska"
718 Sebastian Kürschner & Charlotte Gooskens: "Interskandinavisk ordforståelse: en internetbaseret undersøgelsesmetode"
719 Roger-Källström: "Varför är det så gott om neutrum?"
720 Harry Lönnroth & Paula Rossi: "Språken i föreningsspråk. Finländska fruntimmersföreningar som språkliga miljöer på 1800- och 1900-talen"
721 Tiina Männikkö & Nina Pilke: "'Ingen preposition med fråga' - hur ekonomiestuderande lär sig använda prepositioner under en nätbaserad kurs"
722 Nina Niemelä: "Vad berättar kvantitativ granskning om ett interaktionellt fenomen?"
723 Sara Nyholm: "Attityder till standardsvenska och dialekt"
724 Grazyna Pietrzak-Porwisz: "Så länge hjärtat slår - om hjärtmetaforiken i svenskan"
725 Veera Puro-Aho: "Författarens närvaro i två juridiska texter från 1960-talet"
726 Jaana Puskala: "Meningsbyggnaden i kommunala föredragningslistor från 1970-talet till 2000-talet"
727 Henrik Rahm: "Var finns problemen? En pilotundersökning om lärarstuderandes (o)förmåga att skriva resonerande"
728 Gudrun Rawoens: "Analytiska kausativkonstruktioner i ett svensk-nederländskt kontrastivt perspektiv. En kartläggning av översättningsmönstren i korpusen SALT dut-swe"
729 Irma Sorvali: "Etiskt språk i språk"
730 Eva Sundgren: "Hur bedömningen av talspråk påverkas av om talaren uppges vara en kvinna eller en man"
731 Margareta Södergård & Sofie Tjäru: "Blivande barnträdgårdslärares syn på finlandismer"
732 Pirjo Söderholm: "Kvinnobilden i 1800- och 1900-talets svenska dagstidningar i belysning av språket i olika artiklar"
733 Kerstin Thelander: "Nog är mer än tillräckligt"
734 Åke Viberg: "Svenskans lexikala profil - en uppdatering"
735 Gun-Viol Vik-Tuovinen: "Språket i radionyheter för yngre och för äldre lyssnare"
736 Anna Vogel: "Ett kognitivt grepp på motsatsord"
737 Anna-Lena Østern & Christian Ahlbom: "Berättelser om berättelser - livsberättelsen som pedagogisk metod"
738 Eva Östlund-Stjärnegårdh: "Samlade svenska elevtexter"

Svenskans beskrivning 30 (2010)[31]

739 Sally Boyd: "Vems svenska ska beskrivas? Problem med att använda termen native speaker om ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer och termen varietet om deras språkbruk"
740 Fred Karlsson: "Svenskans beskrivning 1-29"
741 Maria Eklund Heinonen: "'Jamen de e en bra fråga'. Grammatisk och/eller kommunikativ kompetens i ett muntligt språktest"
742 Ulla Ekvall: "Läroboken i ett kemiklassrum"
743 Charlotte Gooskens & Sebastian Kürschner: "Hvilken indflydelse har danske stød og svenske ordaccenter på den dansk-svenske ordforståelse?"
744 Saara Haapamäki: "Teoretiseringens roll i nordistiska och lingvistiska doktorsavhandlingar på 1970-talet"
745 Karin Helgesson: "'en prestigelös och engagerande gemenskap'. Bilden av arbetsgivaren i platsannonsen 1955-2005"
746 Sofie Henricson: "Är att en citatmarkör?"
747 Per Holmberg: "Genrepedagogik i teori och praktik. Nyretorik och Sydneyskolan i två gymnasielärares klassrum"
748 David Håkansson: "Svenskans topikalisering i diakron belysning"
749 Gunilla Jansson: "Text i samtal. Redskap för vägledning i en hybrid verksamhet"
750 Eeva-Liisa Järvinen: "Val av species och bestämdhetsform i ett test för finska grundskolelever"
751 Mikko Kuronen & Kari Leinonen: "Prosodin i frågeordsfrågor i finlandssvenskan"
752 Sinikka Lahtinen: "'Min kompis plejar drums'. Engelskans inflytande på finska högstadieelevers svenska"
753 Yvonne Lindqvist: "Paratext som reflektion av mottagarkulturen. Traversée de la mangrove på svenska och engelska"
754 Anne-Marie Londen & Jan Lindström: "Cyklisk och koncessiv argumentation i samtal"
755 Benjamin Lyngfelt: "Argumentstruktur från konstruktionsgrammatisk synvinkel. En jämförande diskussion"
756 Ulrika Magnusson: "Om definitionen av grammatisk metafor"
757 Karin Milles: "'Š ett fint ord som utstrålar sexualitet'. Hur man konstruerar kön genom att diskutera språk"
758 Sara Myrberg: "Postfokala områden i centralsvenska"
759 Jenny Nilsson: "Vad kan samtalsanalysen göra för dialektologin? Exemplet återanvändning"
760 Marika Paavilainen: "'Jag fick en pojke som kan spela inte'. Om negationens placering i finskspråkiga elevers inlärarsvenska"
761 Anne Palmér: "Dialogen och monologen. Svenskundervisning på gymnasieskolans yrkesförberedande program"
762 Grazyna Pietrzak-Porwisz: "Så långt ögat når. Visuell perception som metaforfält i svenskan"
763 Nina Pilke: "Morrande män och skrikande kvinnor. Om könsbundna beteckningar i en tvåspråkig cd-romordbok"
764 Eva Sundgren: "Värsta återbesöket om värsta"
765 Marie Sörlin: "'Jo, säger jag'. Om säger jag-satsen i konfliktsekvenser i dramadialog"
766 Saija Tamminen-Parre: "Nordiska språk eller engelska i nordiska sammanhang? En sociolingvistisk studie om finländares språkattityder"
767 Bosse Thorén: "Inte utan konsonantlängd. Svenskt uttal i ett andraspråksperspektiv"
768 Orla Vigsø: "Klistermärken som politisk kommunikation"
769 Anna Vogel: "Laddade ord"
770 Anne-Maj Åberg: "Svenskans ordföljd hos finska universitetsstuderande. Deklarativ och procedural kunskap om ordföljden"
771 Håkan Åbrink: "'som klämde oss på magen medan vi sa A-a-a-a- och O-o-o- och U-u-u-u-u'. Berättelser från Dramatens elevskola"
772 Jenny Öqvist: "'Står där & väntar på tricken'. Stockholmska i svensk populärmusik"

Svenskans beskrivning 31 (2011)[32]

773 Anna-Malin Karlsson: "Great Divide, Social Practice eller Motivated Sign? Materiella, sociala och semiotiska perspektiv på skriftspråkande"
774 Siv Strömquist: "Skrivprocessen - fortsatt aktuell!? Efter 30 år med skrivprocessen i Sverige"
775 Maia Andréasson: "Inte bara objektsskifte - om placering av pronominella komplement i svenska och danska"
776 Marina Bergström: "Snö är liksom vit massa och du kan göra vad du vill av det. Elevers sätt att förklara begrepp i ämnesspecifika uppsatser"
777 Björn Bihl: "Musikaliteten i Gustaf Frödings diktning"
778 Siv Björklund: "Över, under eller mitt emellan? Om finlandssvenska och sverigesvenska elevers sätt att uttrycka relationen mellan olika verb i skrift"
779 Charlotte Engblom: "Skärmbaserad multimodal texthantering i årskurs 1 och i hemmet. Rekontextualiseringsprocesser och lärande"
780 Carina Gossas: "Avsikt och resultat i svensk EU-debatt. Om bruket av finalt för att/så att i svenska debatter i Europaparlamentet"
781 Inga-Lill Grahn: "Handlingsutrymme som betydelsenyans i språkande om tänkande"
782 Anna Gustafsson & David Håkansson: "Språkklyftan - 30 år senare"
783 Gunilla Jansson: "Skriftburna samtal på en vårdavdelning"
784 Victoria Johansson: "Språkutveckling i tal och skrift - är det någon skillnad?"
785 Hanna Järvi: "Vuxna invandrare och deras användning av svenska språket i Närpes"
786 Jaana Kolu: "Språkkontaktdrag i Haparandaungdomars muntliga och skriftliga kommunikation"
787 Merja Koskela & Nina Pilke: "På två språk eller tvåspråkigt'? Svenskan i tal och skrift inom regionförvaltningen i Finland"
788 Mats Landqvist: "Samspel i rådgivningssamtal"
789 Johanna Ledin: "Adressivitet i text. Språkliga resurser för riktning, respons och relation"
790 Yvonne Lindqvist: "Att skapa och översätta en persona - Nigella i original och översättning"
791 Jan Lindström: "Institutionens röst talar? Verbinledda konditionalsatser i tal och skrift"
792 Benjamin Lyngfelt: "Om subjekt med infinitiv, särskilt i passiv"
793 Jenny Magnusson: "Effekt av skrivstöd - ett pilotprojekt"
794 Andreas Nord: "Att revidera andras texter. Språkgranskning som en del av myndighetsskrivandet"
795 Catharina Nyström Höög, Kerstin Thelander & Carin Östman: "Litterär text och SFL i lärarutbildningen. Några resultat från ett pilotprojekt"
796 Shirley Näslund: "'Jag har inte riktigt fattat att jag har kommit'. Språk och positioneringar vid födsel"
797 Joel Olofsson: "'Det känns lite som att googla in i en frysbox'. Om rörelsekonstruktioner och produktivitet"
798 Jaana Puskala: "Vertikal och horisontell intertextualitet i kommunala föredragningslistor från sjuttiotalet till tjugohundratalet"
799 Susanne Schötz, Gästa Bruce & My Segerup: "Dialektal variation i svensk ordmelodi - sammansatta ord"
800 Marketta Sundman: "Helsekvenser i finska grundskoleelevers skrivande"
801 Gudrun Svensson: "Räknehändelser. En specifik skolgenre"
802 Åsa Wengelin, Roger Johansson & Victoria Johansson: "Att läsa vad man skriver? Studier av ögonrörelser på den egna texten under skrivandet"
803 Andreas Widoff: "Den digitala tidsålderns filologi. Om elektroniska texters förändring med ett exempel från svenska Wikipedia"

Svenskans beskrivning 32 (2013)[33]

804 Per-Axel Wiktorsson: "Mer ljus på fornsvenskan"
805 Stefan Brink: "De nordiska språkens påverkan på ortnamnsskicket i Storbritannien"
806 Margareta Svahn: "Kontinuitet och förändring i västsvenska dialekter"
807 Sanna Airio: "'Jag sku hoppas på mera toleranta attityder'. Mångkulturella klassrum i finlandssvensk grundskola ur lärarnas synvinkel"
808 Maia Andréasson, Ida Larsson, Benjamin Lyngfelt, Jenny Nilsson & Sofia Tingsell: "På jakt efter amerikasvenskan"
809 Alva Dahl: "Interpunktionens funktioner i det moderna skriftspråket. Förslag till en ny analysmodell"
810 Maria Eklund Heinonen: "Andraspråksbehärskning i tal och skrift. Sker den grammatiska inlärningen parallellt?"
811 Gunilla Jansson: "Äldreboendet som flerspråkig arbetsplats. Policy och praktik"
812 Lars-Erik Johansson: "Svensk standard speglad i samhällsförändringar"
813 Merja Koskela & Jaana Puskala: "Tvåspråkig möteskommunikation som diskursiv praktik"
814 Jannika Lassus: "Kultur i myndighetskommunikationen"
815 Yvonne Lindqvist: "Kylie Kwong Crossover. En multimodal översättningsanalys av Kylie Kwongs kokbok Heart and Soul"
816 Jenny Magnusson: "Att undervisa om analys. Modeller och effekter"
817 Karin Milles: "Från 'qvinnan i midten' till 'mannen kom först'. Kvinnor och män i måltidslitteraturen, exemplen Hagdahl och Morberg"
818 Elina Nevasaari och Niina Nissilä: "Användning av stimulusord i språkbadselevers uppsatser"
819 Gunvor Nilsson: "Dialekten i backspegeln. Bysockensmålet som kulturbärare då och nu"
820 Andreas Nord: "'De e du som e experten'. Roller, normer och perspektiv i ett textsamtal mellan en språkvårdare och en skribent i myndighetsmiljö"
821 Catrin Norrby och Gisela Håkansson: "God Svenska! Attityder till språkliga konstruktioner bland gymnasister och deras lärare"
822 Grazyna Pietrzak-Porwisz: "Tjälknul, oxdans och Falu rödfärg på polska. Översättningstekniker vid återgivning av svenska kulturreferenser i polska översättningar"
823 Nina Pilke: "Fackpecifik tvåspråkighet i en serviceorganisation i ljuset av strategiska mål"
824 Hanna Sofia Rehnberg: "'I begynnelsen slutade ryggsäckarna alltid som päronformade påsar vid rumpan'. Erbjudanden om gemenskap och identitet i företags skapelseberättelser"
825 Lena Rogström: "'Ganska mycket text, tänker jag'. Hur ger studenter respons?"
826 Marta Stasiak-Górna: "Vad dillar du om? - om översättning av svenskt litterärt talspråk till polska"
827 Bosse Thorén: "Dags att skrota 'lång och kort vokal' inom svenska som andraspråk"
828 Eveliina Tolvanen: "Myndighetskommunikation på minoritetens språk. En jämförelse av några finländska och svenska myndighetsbroschyrer"
829 Marcus Uneson: "Tidig betoning, utom där den är sen. Lexikal prosodi genom automatisk regelinduktion"
830 Christian Waldmann: "Subjektsplacering i utveckling. Om subjektsposition och informationsstruktur hos svenskspråkiga barn"
831 Bo-A. Wendt: "Verbet underkasta och den bitransitiva syntaxen och semantiken"
832 Gustav Westberg: "Gudomlighet, patriotism och koloniala kunskapstraditioner. Legitimerat föräldraskap i Svenska Familj-Journalen 1870-1875"
833 Daniel Wojahn: "De personliga pronomenens makt. En studie av hur pronomen styr våra föreställningar om personer"

Svenskans beskrivning 33 (2014)[34]

834 Catrin Norrby: "Svenskan i världen. Globala och glokala perspektiv"
835 Marika Tandefelt: "Min svenska och din"
836 Lotta Collin: "Nordistiska konferensabstrakt ur ett genreanalytiskt perspektiv"
837 Alva Dahl: "#Specialtecken som skriftlig interaktion"
838 Rickard Domeij & Jennie Spetz: "Begripliga myndigheter på nätet."
839 Ludvig Forsman: "Perfektums försvinnande i Gammalsvenskbydialektens slutskede. En studie av multikausal språkförändring"
840 Mona Forsskåhl & Carita Rosenberg-Wolff: "Talarens vånda och hänförelse. Finländska högskolstudenter och lärare om sitt talarethos"
841 Anna W. Gustafsson: "Stärkande samtalsstrategier i två barndiabetessamtal"
842 Bodil Haagensen: "Språkväxling i Vinteräpplen och i Gå inte ensam ut i natten"
843 Saara Haapamäki & Sarah Kvarnström: "Svenskan i Helsingfors och Åbo ur ett folkdialektologiskt perspektiv"
844 Ritva Hartama-Heinonen: "Inomkulturell översättning - problemfri verksamhet?"
845 Karin Helgesson: "'Dina sopor - inte vilket skräp som helst'. Medborgarroller i konflikt i kommunala informationsmaterial om sopsortering"
846 David Håkansson: "Satsadverbial som fundament. Restriktioner på spetsställning i svenska och danska"
847 Gisela Håkansson & Catrin Norrby: "Ungdomar talar om språk. En folklingvistisk studie"
848 Gunilla Jansson: "Att utöva personcentrerad omsorg i möten med äldre med demens. Utmaningar och dilemman"
849 Lars-Erik Johansson: "Retorik och språkvård under 1900-talet. Retorikens inflytande på normeringen av den svenska standardvarieteten"
850 Mikael Kalm: "Till att - ett sammansatt infinitivmärke? Om bruket av till att i förbindelse med infinitiv i äldre svenska"
851 Anna-Malin Karlsson, Ulla Melander Marttala & Elisabet Mattsson: "'Vi kan inte visa ett normalt hjärta'. Kommunikativa praktiker i samband med hjärtfel hos foster"
852 Marja Kivilehto: "Översättning i olika språkriktningar - så olika men ändå så lika?"
853 Hans Landqvist: "'Saattana, tackade Vera på felaktig finska och tog emot den.' Manifest språkväxling i Eija Hetekivi Olssons roman Ingenbarnsland"
854 Jannika Lassus: "Från menyer till författningar. Svensköversättarens vardag i Finland"
855 Godelieve Laureys: "Vem äger svenskan? Pluricentriska språk och frågan om ownership och stakeholdership"
856 Hanna Lehti-Eklund & Beatrice Silén: "En brevkedja från 1899 - utbyte av varor och tjänster"
857 Josefin Lindgren: "Användning av tre konstruktioner med i svenskan och hos vuxna inlärare av svenska med nederländska som förstaspråk"
858 Benjamin Lyngfelt, Lars Borin, Linnéa Bäckström, Markus Forsberg, Leif-Jöran Olsson, JuliaPrentice, Rudolf Rydstedt, Emma Sköldberg, Sofia Tingsell & Jonatan Uppström: "Ett svenskt konstruktikon. Grammatik möter lexikon"
859 Malin Löfström: "Jag är inte lika svensk som andra svenskar. Identitet och språklig stil bland finlandssvenska migranter"
860 Jenny Magnusson & Hanna Sveen: "Handledningens effektivitet. En studie av remediering i självständiga arbeten"
861 Anja Malmberg: "Interpunktion och teaterns gestaltning"
862 Enikö Marton: "Vem vill fortsätta språkstudier i svenska? En undersökning bland unga finskspråkiga"
863 Karita Mård-Miettinen & Åsa Palviainen: "'Pedagogik på två språk'. En beskrivning av användningen av svenska och finska hos en tvåspråkig pedagog på en finsk daghemsavdelning"
864 Andreas Nord: "Högtidstal men ingen debatt?Svensk myndighetsspråkvård som språkpolitiskt projekt"
865 Catrin Norrby, Camilla Wide, Jan Lindström & Jenny Nilsson: "Finns det nationella svenska kommunikationsmönster? Tilltal i läkare-patientsamtal i Sverige och Finland"
866 Eeva-Liisa Nyqvist: "Hurdana species- och artikelfel bör motarbetas?"
867 Esbjörn Nyström: "Det nationella felslutet. Språk och land i den akademiska svenskundervisningens läromedel"
868 Viveca Rabb: "Dialektvariation i Vasa"
869 Henrik Rahm: "Medborgaren i centrum? Äldreomsorgens texter och Malmö stads webbplats"
870 Hanna Sofia Regnberg: "Företagsgrundaren som välgörare, affärsman eller entreprenör. Betydelsen av hjältensprojekt för företagets identitetsbygge i varumärkesberättelser"
871 Paula Rossi: "Älskade Mamma! En dam och styrman som brevskrivare på 1800-talet"
872 Marie Rydenvald: "'Det var svårt att välja eftersom jag har två språk'. Svenska bland flerspråkiga ungdomar i Europa"
873 Rudolf Rydstedt: "Betydelser som ett lappverk av rollstrukturer. Presentation av Matchningsdriven semantisk modell med särskild hänsyn till infinitivkonstruktioner"
874 Karin Sheikhi: "Förstaspråkstalarens roll i vägledningssamtal med andraspråkstalare. Förhandling och förenkling som stöd för delad förståelse"
875 Elzbieta Strzelecka: "Att byta perspektiv utan att byta position. Något om perspektiva adverb i svenskan"
876 Marie Sörlin & Hedda Söderlundh: "Myndighet och privatpersoner i dialog på Facebook. En analys av positioneringar och receptionsroller på Försäkringskassans Facebooksida Förälder"
877 Jannie Teinler: "Dialektal identitet i standardspråksnära miljö"
878 Outi Toropainen & Sinikka Lahtinen: "Argumentation på L2-svenska: inlärare skriver insändare"
879 Marcus Uneson: "Om svenskans ortografiska transparens. Grafofonematiska relationer genom automatisk regelinduktion"
880 Ewa Walatek: "Stäng av hjärnan - metafor och metonymi i svenska somatismer med lexemet hjärna"
881 Åsa Wengelin: "Groooooddddan, vaaaaaar ääääär duuu? Redigeringar i barns andraspråksskrivande"
882 Kaarlo Voionmaa: "Stödverbskonstruktioner och deras användning i frasnätsannoteringar"
883 Carin Östman: "Selma Lagerlöf och språkråden. Språkvård och skönlitteratur i tidigt 1900-tal"

 

Noter:

1. Förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 1, Stockholm 1963, utg. av Claes-Christian Elert (1964). [Tillbaka]
2. Förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 2, Lund 1964, utg. av Bengt Loman och Bengt Sigurd (1966). [Tillbaka]
3. Förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 3, Göteborg 1965, utg. av Sture Allén (1966). [Tillbaka]
4. Förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, IV : Uppsala 1967, utgivna av Karl-Hampus Dahlstedt och Gun Widmark (1968). [Tillbaka]
5. Svenskans beskrivning, 5: förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 5: Stockholm 26-27 april, 1969, utg. av Lars Cleve (1972). [Tillbaka]
6. Svenskans beskrivning, 6: förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 6: Umeå [2-3 oktober] 1970, utg. av Claes-Christian Elert (1970). [Tillbaka]
7. Svenskans beskrivning 7: förhandlingar vid Sjunde sammankomsten för svenskans beskrivning, Åbo den 7 och 8 april 1972, red. Christer Hummelstedt (1973). [Tillbaka]
8. Svenskans beskrivning, 8 : förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 8: Lund [20-21 april] 1974: med register till Svenskans beskrivning, vol. 1-8, utg.: Christer Platzack (1974). [Tillbaka]
9. Svenskans beskrivning, 9: förhandlingar vid nionde sammankomsten för svenskans beskrivning, Göteborg 1975, (1976). [Tillbaka]
10. Svenskans beskrivning, 10: förhandlingar vid tionde Sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Uppsala 1977 (1977). [Tillbaka]
11. Svenskans beskrivning, 11: förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 11, Stockholm 1978, utg. av Olle Josephson (1979). [Tillbaka]
12. Svenskans beskrivning, 12: förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 12, Umeå 1980, utg. av Sigurd Fries och Claes-Christian Elert (1981). [Tillbaka]
13. Förhandlingar vid Trettonde sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Hanaholmen 1981, utg. av Mirja Saari och Marika Tandefelt (1982). [Tillbaka]
14. Svenskans beskrivning, 14: Lund 1983 (1984). [Tillbaka]
15. Svenskans beskrivning, 15: förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Göteborg den 11-12 oktober 1985, utgivna av Sture Allén (1985). [Tillbaka]
16. Svenskans beskrivning, 16, volym 1: Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Linköping den 22-23 oktober 1987, utgivna av Per Linell, Viveka Adelswärd, Torbjörn Nilsson, Per A. Pettersson (1988).
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:729162/FULLTEXT01.pdf [Tillbaka]
17. Svenskans beskrivning, 16, volym 2: Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Linköping den 22-23 oktober 1987, utgivna av Per Linell, Viveka Adelswärd, Torbjörn Nilsson, Per A. Pettersson (1988).
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:729202/FULLTEXT01.pdf [Tillbaka]
18. Svenskans beskrivning, 17: förhandlingar vid Sjuttonde sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Åbo den 18-19 maj 1989, utgivna av Erik Andersson och Marketta Sundman (1990). [Tillbaka]
19. Svenskans beskrivning 18: Förhandlingar vid Artonde sammankomsten för svenskans beskrivning, Uppsala den 25-26 oktober 1990, utgivare: Mats Thelander (1991). [Tillbaka]
20. Svenskans beskrivning 19: Förhandlingar vid Nittonde sammankomsten för svenskans beskrivning, Stockholm den 2-3 april 1992, utgivare: Staffan Hellberg (1992). [Tillbaka]
21. Svenskans beskrivning 20: Förhandlingar vid Tjugonde sammankomsten för svenskans beskrivning, Umeå den 2-3 december 1993, utgivare: Anders Holmberg och Kent Larsson (1994). [Tillbaka]
22. Svenskans beskrivning 21: Förhandlingar vid Tjugoförsta sammankomsten för svenskans beskrivning, Helsingfors den 11-12 maj 1995, utgivare: Ann-Marie Ivars (1996). [Tillbaka]
23. Svenskans beskrivning 22: Förhandlingar vid Tjugoandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Lund den 18-19 oktober 1996, utgivare: Gisela Håkansson (1997). [Tillbaka]
24. Svenskans beskrivning 23: Förhandlingar vid Tjugotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Göteborg den 15-16 maj 1998, utgivare: Lars-Gunnar Andersson, Aina Lundqvist, Kerstin Norén, Lena Rogström (1999). [enl omslaget tycks denna ha fått namnet 23/1999] [Tillbaka]
25. Svenskans beskrivning 24: Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning Linköping, 22-23 oktober 1999, utg. av Linda Jönsson, Viveca Adelswärd, Ann Cederberg, Per A. Pettersson, Caroline Kelly (2001).
http://www.ep.liu.se/ecp/006/hela_G.pdf [Tillbaka]
26. Svenskans beskrivning 25: Förhandlingar vid Tjugofemte sammankomsten för svenskans beskrivning, Åbo den 11 och 12 maj 2001, utgivare: Marketta Sundman och Anne-Marie Londen (2002). [Tillbaka]
27. Svenskans beskrivning 26: Förhandlingar vid Tjugosjätte sammankomsten för svenskans beskrivning, Uppsala den 25-26 oktober 2002, utgivare: Björn Melander (2004). [Tillbaka]
28. Svenskans beskrivning 27: Förhandlingar vid Tjugosjunde sammankomsten för svenskans beskrivning, Växjö den 14 och 15 maj 2004, utgivare Gunilla Byrman m.fl. (2005). [Tillbaka]
29. Svenskans beskrivning 28: Förhandlingar vid Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning, Örebro den 14-15 oktober 2005, utgivare: Per Ledin m.fl. (2006). [Tillbaka]
30. Svenskans beskrivning 29: Förhandlingar vid Tjugonionde sammankomsten för svenskans beskrivning, Vasa den 4 och 5 maj 2007, redaktörer Marianne Nordmann, Siv Björklund, Christer Laurén, Karita Mård-Miettinen och Nina Pilke (2008). [Tillbaka]
31. Svenskans beskrivning 30: Förhandlingar vid Trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning, Stockholm den 10 och 11 oktober 2008, redigerade av Cecilia Falk, Andreas Nord & Rune Palm (2010).
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:319807/FULLTEXT01 [Tillbaka]
32. Svenskans beskrivning 31: Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning, Umeå den 20-21 maj 2010, redigerade av Anne-Catrine Edlund & Ingmarie Mellenius (2011).
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:457680/FULLTEXT01.pdf [Tillbaka]
33. Svenskans beskrivning 32: Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13-14 oktober 2011, redigerade av Björn Bihl, Peter Andersson & Lena Lötmarker (2013). [Tillbaka]
34. Svenskans beskrivning 33: Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning. Helsingfors den 15-17 maj 2013, redigerade av Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund och Camilla Lindholm (2014).
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/144498/Svenskans%20beskrivning%2033.pdf?sequence=1 [Tillbaka]

(Förteckningen sammanställd av Karl-Erik Tallmo. Noternas referenser bygger i huvudsak på poster i Libris. CC public domain, sprid gärna.)